Město Břeclav poskytne ze svého rozpočtu dotace na malé sociální projekty

Finanční dotaci od města Břeclavi až do výše 40 tisíc korun mohou získat žadatelé pro podporu svých projektů v sociální oblasti a pro podporu aktivit neziskových organizací.

 

Cílem dotačního programu je podpora inovativních sociálních projektů, materiální podpora subjektů v sociální oblasti a současně podpora aktivit nestátních neziskových organizací.

Předpokládaná výše uvolněných finančních prostředků na dotační program v tomto roce činí 400 000 Kč.  Vyčleněné finance mohou žadatelé použít pro nákup materiálně technického vybavení, nábytku, hraček a dalších potřebných věcí.

„Město si uvědomuje situaci, kdy v sociálních službách a spolcích chybí základní materiální vybavení jako počítače, sportovní výbava, nábytek, hračky, knihy nebo hudební nástroje. Chceme pomoci jednoduchou dotací, díky které můžeme relativně pružně reagovat na potřeby v této oblasti," upřesnil místostarosta Jakub Matuška účel dotací.

Kdo může zažádat o finanční podporu?

-       Spolky nebo pobočné spolky,

-       obecně prospěšné společnosti,

-       ústavy,

-       církevní právnické osoby.

Všichni příjemci musí poskytovat služby pro rodiny s dětmi a zároveň působit na území Břeclavi.

Maximální výše dotace na jeden projekt činí 40 000 Kč a není možné financovat stejný projekt, který byl již podpořen jiným dotačním programem vyhlášeným městem Břeclav. Dotaci lze použít pouze na úhradu nákladů, které věcně a časově souvisejí s kalendářním rokem (tj. rok 2020). Dotační program je vyhlašován jako jednokolový.

Žádosti je možné podávat písemně na předepsaném formuláři do 30. dubna 2020. Každý žadatel smí předložit pouze jednu žádost. Žádost bude vyhodnocena do 30. června 2020.

Celý text dotační výzvy najdete spolu s formuláři pro žadatele na tomto odkazu:


 https://1url.cz/@socialniprojekty