Město hledá cestu, jak co nejlépe nakládat s odpady

Jak co nejlépe zajistit svoz a využití či odstranění odpadu v Břeclavi? Napovědět by měly předběžné tržní konzultace. Tento moderní právní nástroj, který obvykle předchází vypsání veřejné zakázky, zkouší Břeclav vůbec poprvé v historii.

Předběžné tržní konzultace se využívají zejména u velkých zakázek, kde je snaha zjistit situaci na trhu a možnosti dodavatelů. Mají za cíl získat od potenciálních dodavatelů zpětnou vazbu pro nastavení podmínek budoucí veřejné zakázky, včetně možností realizace požadavků zadavatele.

Břeclav napřímo osloví pět společností, které se odpadovým hospodářstvím zabývají, přihlásit se ale mohou i neoslovení. Dotazy, které na potenciální dodavatele služby má, jsou poměrně detailní. Týkají se cen, způsobu vývozu odpadu i jeho četnosti, monitoringu svozů kamerami, vážení popelnic a dalších případných smluvních podmínek.

Předběžné tržní konzultace potrvají do 13. května. Na základě těchto konzultací pak město rozhodne, zda bude skutečně hledat nového dodavatele služby svozu a zpracování odpadu formou veřejné zakázky. Původní smlouva na svoz a likvidaci odpadů v Břeclavi je poměrně zastaralá, byla uzavřena v roce 1997 a má téměř dvě desítky dodatků.

Náklady města v rámci odpadového hospodářství jsou bezmála čtyřicet milionů korun ročně. Vedle svozu směsného odpadu, který je svážen jednou za týden, je třeba se postarat o 415 stanovišť s nádobami na tříděný odpad a svoz bioodpadu. Břeclavanům slouží také dva sběrné dvory.