Městský architekt: Lhůta pro podání nabídek skončí 1. srpna

Rada města v červnu vyhlásila veřejnou zakázku na externí zajištění činnosti městského architekta. Lhůta pro podání nabídek končí ve čtvrtek 1. srpna v 9.00 hodin.

Popis hlavních činností městského architekta:

a) spolupráce při pořizování rozvojových dokumentů města (strategický plán, územní plán, územní studie, regulační plány, analytické a koncepční dokumenty apod.), při koncepčních rozhodnutích a opatřeních a dohled na jejich realizací (v rámci investiční činnosti města)

b) spolupráce při tvorbě zadání investičních akcí města včetně spolupráce na přípravě zadávacích podmínek a zadávací dokumentace pro veřejné zakázky

c) spolupráce při realizaci investičních akcí města

d) zajištění přípravy a zadání architektonických a urbanistických soutěží města a jejich propagace

e) zajištění koncepce tvorby veřejného prostoru (dlažba, městský mobiliář, veřejné prostranství, veřejné osvětlení apod.) včetně dohledu nad jeho realizací

f) návrhy a doporučení na urbanistické a architektonické úpravy nebo opatření ve městě

g) účast na jednáních orgánů města, komisí a pracovních skupin, případně besedách s občany podle požadavků vedení města

h) poradenská činnost pro jednotlivé odbory městského úřadu

i) spolupráce na osvětové činnost v oblasti architektury a urbanismu, organizaci workshopů a seminářů

Rada města také schválila složení hodnotící komise, kterou tvoří renomovaní architekti doc. Ing. arch. Karel Havliš, doc. Ing. arch. Karel Božek CSc. a Ing. arch. Zdeňka Vydrová.

Podmínky výběrového řízení najdete zde.