Vedení města

Vedení úřadu

Útvar interního auditu

Manažer kvality

Odbor ekonomický

Oddělení rozpočtu a místních poplatků

Oddělení účetnictví

Oddělení školství a příspěvkových organizací

Odbor kanceláře tajemníka

Oddělení informatiky

Oddělení právní

Oddělení sekretariátu starosty

Oddělení vnitřní správy

Oddělení rozvoje

Odbor majetkový

Oddělení majetkové

 • Alena Rosincová, pachty, výpůjčky a pronájmy pozemků v majetku města (zahrady, předzahrádky, pozemky pod prodejními stánky), prodej nemovitostí v majetku města
 • Lenka Starnovská, agenda věcných břemen, udělování souhlasů za vlastníka (město Břeclav) v rámci správních řízení, prodej nemovitostí v majetku města
 • Lenka Trčková, prodej nemovitostí v majetku města, výkupy a směny nemovitostí, pachty, výpůjčky a pronájmy pozemků v majetku města
 • Klára Pyskatá, správa hřbitovů

Oddělení správy nemovitostí

 • Dana Vaculovičová, vyúčtování služeb při pronájmu bytů a nebytových prostor, fakturace při pronájmu a údržbě nebytových prostor
 • Jaroslav Tichý, Opravy budov ve správě odboru majetkového, školských zařízení a sakrálních staveb
 • Roman Siklenka, opravy budov ve správě odboru majetkového, školských zařízení a sakrálních staveb
 • Miroslava Očenášková, žádosti o pronájem bytů ve vlastnictví města Břeclav, pronájmy kanceláří a ostatních nebytových prostor

Oddělení investic

 • Bc. Magdalena Hašková, stanovisko k záborům veřejného prostranství včetně umístění venkovního posezení, stanovisko ke zvláštnímu užívání místních komunikací včetně umístění reklam
 • Aleš Jurkovič, investiční činnost včetně realizace a dozorování staveb města

Odbor správních činností

Oddělení sociálních věcí

Oddělení dokladů, evidence obyvatel a matrik

Projektový tým

Oddělení obecní živnostenský úřad

Oddělení dopravy a přestupkového řízení

Oddělení občanských přestupků

Odbor stavební a životního prostředí

Oddělení stavební úřad

Oddělení zemědělství a ochrany přírody

Oddělení vodního hospodářství, ovzduší a památkové péče

Oddělení úřadu územního plánování

 • Jaroslav Polach, pořizování územního plánu a změn pro Břeclav, pořizování územních studií, územně analytické podklady, vydává závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona
 • Ing. arch. Dagmar Bowyer, pořizování územních plánů a jejich změn v obcích Bulhary, Přítluky, V. Bílovice, Zaječí. Pořizování územních studií, vydává závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona.
 • Ing. Petr Strýček, pořizování úz. plánů a jejich změn v obcích Rakvice, Tvrdonice, Valtice, Lednice, pořizování úz. studií, vydávání záv. stanovisek dle § 96b stav. zákona.
 • Ing. Klára Lenzová, Pořizování územních studií, vydává závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona, pořizování územních plánů a jejich změn v obcích M.N.Ves, Týnec, Ladná, Lanžhot
 • Ing. Radek Ratajský, pořizování úz. plánů a jejich změn v obcích M. Žižkov, Podivín, Hlohovec, pořizování úz. studií, vydávání záv. stanovisek dle § 96b stav. zákona

Technické služby

Rada města

Komise pro místní Agendu 21 a Zdravé město Břeclav

Zastupitelstvo města

Finanční výbor

Kontrolní výbor

Městská policie

Odbor správních věcí a dopravy

Oddělení dopravy a silničního hospodářství

Oddělení evidence obyvatel , OP, cest. dokladů a matrik

Oddělení evidence vozidel a řidičských průkazů

Oddělení přestupkového řízení

Komise k projednávání přestupků

Odbor stavebního úřadu

Odbor stavebního úřadu

Odbor sociálních věcí

Orgán soc.-právní ochrany dětí

Sociální služby

Projekt: Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav

Odbor životního prostředí