Vedení města

Vedení úřadu

Útvar interního auditu

Odbor ekonomický

Úsek místních poplatků

Úsek pokladny

Úsek rozpočtu

Úsek účetnictví

Odbor kanceláře tajemníka

Oddělení informatiky a vnitřní správy

Oddělení právní

Oddělení sekretariátu starosty

Úsek personální a mzdový

Krizové řízení

Radnice

Odbor majetkový

Oddělení majetkové

 • Lenka Starnovská, agenda věcných břemen, udělování souhlasů za vlastníka (město Břeclav) v rámci správních řízení, prodej nemovitostí v majetku města
 • Lenka Trčková, prodej nemovitostí v majetku města, výkupy a směny nemovitostí, pachty, výpůjčky a pronájmy pozemků v majetku města
 • Miroslava Očenášková, správa hřbitovů
 • Alena Rosincová, pachty, výpůjčky a pronájmy pozemků v majetku města (zahrady, předzahrádky, pozemky pod prodejními stánky), prodej nemovitostí v majetku města

Oddělení správy nemovitostí

Odbor obecní živnostenský úřad

Úsek kontroly

Úsek registrace

Odbor rozvoje a správy

Oddělení investic a správy

 • Jiří Budovič, dozorování překopů u komunikací, chodníků, veřejných ploch i zeleně, zajišťování investiční činnosti
 • Bc. Magdalena Hašková, stanovisko k záborům veřejného prostranství včetně umístění venkovního posezení, stanovisko ke zvláštnímu užívání místních komunikací včetně umístění reklam
 • Milan Stávek, investiční činnost včetně realizace a dozorování staveb města
 • Bc. Zdeněk Zugárek, správa a údržba místních komunikací, městský mobiliář, správa a údržba veřejné zeleně, veřejného osvětlení, deratizace, správa likvidace komunálního odpadu, hlášení poruch a závad, škody za úrazy na komunikacích města

Oddělení rozvoje

Oddělení úřadu územního plánování

 • Jaroslav Polach, pořizování územního plánu a změn pro Břeclav a okolní obce, pořizování územních studií, územně analytické podklady, vydává závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona
 • Ing. Jiří Rufer, pořizování územních plánů a jejich změn okolních obcí, pořizování územních studií, vydává závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona
 • Ing. Blanka Darmovzalová, pořizování územních plánů a jejich změn okolních obcí, pořizování územních studií, vydává závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona

Odbor sociálních věcí a školství

Oddělení soc.-právní ochrany dětí

 • Mgr. Blanka Gavendová, kurátorka pro mládež, kontakty ve výchovných a diagnostických ústavech, zastupování mladistvých a nezletilých u soudů a při vyšetřování, součinnost při záchytu dětí-běženců, kontakty s nezletilými a mladistvými cizinci
 • Bc. Iva Ratajská, odborné poradenství, konzultace k pěstounské péči a k osvojení, ke střídavé porozvodové péči o děti, výživné, šetření v rodinách a ve školách, součinnost při záchytu dětí-běženců
 • Bc. Petra Hrabicová, odborné poradenství, konzultace k pěstounské péči, ke střídavé porozvodové péči o děti, výživné, šetření v rodinách a ve školách, součinnost při záchytu dětí-běženců, kontakty s nezletilými a mladistvými cizinci
 • Mgr. Soňa Křivová, odborné poradenství, konzultace k pěstounské péči, ke střídavé porozvodové péči o děti, výživné, šetření v rodinách a ve školách, součinnost při záchytu dětí-běženců, kontakty s nezletilými a mladistvými cizinci
 • Bc. Marta Fadrná, odborné poradenství, konzultace k pěstounské péči, ke střídavé porozvodové péči o děti, výživné, šetření v rodinách a ve školách, součinnost při záchytu dětí-běženců, kontakty s nezletilými a mladistvými cizinci
 • Mgr. Jana Schäferová, odborné poradenství, konzultace k pěstounské péči, ke střídavé porozvodové péči o děti, výživné, šetření v rodinách a ve školách, součinnost při záchytu dětí-běženců, kontakty s nezletilými a mladistvými cizinci
 • Bc. Alena Vajbarová, kurátorka pro mládež, kontakty ve výchovných a diagnostických ústavech, zastupování mladistvých a nezletilých u soudů a při vyšetřování, součinnost při záchytu dětí-běženců, kontakty s nezletilými a mladistvými cizinci
 • Mgr. Jana Vajbarová, Kurátorka pro mládež, kontakty ve výchovných a diagnostických ústavech, zastupování mladistvých a nezletilých u soudů a při vyšetřování, součinnost při záchytu dětí-běženců, kontakty s nezletilými a mladistvými cizinci
 • Bc. Šárka Virgovičová, odborné poradenství, konzultace k pěstounské péči, ke střídavé porozvodové péči o děti, výživné, šetření v rodinách a ve školách, součinnost při záchytu dětí-běženců, kontakty s nezletilými a mladistvými cizinci
 • Bc. Lucie Ferbarová, odborné poradenství, konzultace k pěstounské péči, ke střídavé porozvodové péči o děti, výživné, šetření v rodinách a ve školách, součinnost při záchytu dětí-běženců, kontakty s nezletilými a mladistvými cizinci
 • Bc. Romana Mauričová, odborné poradenství, konzultace k pěstounské péči, ke střídavé porozvodové péči o děti, výživné, šetření v rodinách a ve školách, součinnost při záchytu dětí-běženců, kontakty s nezletilými a mladistvými cizinci

Oddělení sociálních služeb

Oddělení školství a sportu

Komunitní plánování

Odbor správních věcí a dopravy

Oddělení dopravy a silničního hospodářství

Oddělení evidence obyvatel , OP, cest. dokladů a matrik

Oddělení evidence vozidel a řidičských průkazů

Oddělení přestupkového řízení

Komise k projednávání přestupků

Odbor stavebního úřadu

Odbor stavebního úřadu

Odbor životního prostředí

Oddělení vodního hospodářství, ovzduší a památkové péče

Oddělení zemědělství a ochrany přírody

Rada města

Komise kulturní

Komise rozvoje a územního plánování

Komise cestovního ruchu

Komise sociální a zdravotní

Komise dopravní

Komise sportovní

Komise seniorů

Komise majetková

Komise školská

Komise životního prostředí

Zastupitelstvo města

Finanční výbor

Kontrolní výbor

Městská policie