Nezbytná péče o děti příslušníků profesních skupin

Na základě usnesení vlády č. 196 ze dne 26.02.2021, kterým byl vyhlášen pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav, podle usnesení vlády č. 200 a usnesení vlády č. 212, obě ze dne 26.02.2021, vydaných podle ustanovení § 5 písm. a) až e) a ustanovení § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,

nařídil hejtman Jihomoravského kraje

 

rozhodnutím č.j. JMK 32 164/2021 ze dne 27.2.2021 určeným školám a školským zařízením vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou příslušníci vybraných profesních skupin. Účinnost tohoto rozhodnutí hejtmana byla stanovena od 27.02.2021 do 21.03.2021, respektive do konce účinnosti usnesení vlády č. 212 ze dne 26.02.2021, pokud dojde k prodloužení jeho účinnosti

Rozhodnutí je zveřejněno na úřední desce Jihomoravského kraje na adrese: 

https://eud.jmk.cz/Gordic/Ginis/App/UDE01/Dokument.aspx?file=KUJM0B3ORB6B&pc=0&filepri=KUJM0B3ORB6B

 

 Upozorňujeme na: 

- změnu v rozpětí věkové kategorie dětí, které vláda nařídila od 2 do 10 let; 

- změnu v zaměstnanecké skupině zákonných zástupců, pro jejichž děti je péče ve školách určena viz níže.

 

nezbytná péče o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou 

- zaměstnanci bezpečnostních sborů, 

- zaměstnanci obecní policie,

 - zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, 

- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 

- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

- sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

- sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, 

- zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 

- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 

- zaměstnanci Finanční správy České republiky, 

- příslušníky ozbrojených sil, 

- zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců, 

- pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo určeného školského zařízení, 

- zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, 

- zaměstnanci zařízení školního stravování, 

- zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury, 

- zaměstnanci České pošty, s. p.

 

Vzhledem k tomu, že došlo k výše uvedeným změnám, bylo v Jihomoravském kraji určeno k zajištění nezbytné péče o děti od 2 do 10 let 44 škol a školských zařízení. Kompletní seznam škol a školských zařízení s kontakty bude dnes uveden na www.jmk.cz