Nové vyhlášky se týkají i chovu psů v Břeclavi

S účinností od 1. 1. 2020 vstupují v platnost nové obecně závazné vyhlášky (dále jen OZV) města Břeclavi, které se týkají i chovu psů na území města.

1. Vyhláška č. 10/2019, která nahrazuje OZV č. 4/2017, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství.

Hlavní úprava spočívá v aktualizaci mapové přílohy, která vymezuje trasy pro volný pohyb psů.

Zrušena byla trasa v lokalitě Lipky ve Staré Břeclavi o délce cca 700 m. Naopak přidány byly nové trasy na pravém břehu odlehčovacího ramene Dyje, nad areálem „U Vody“ a z Charvátské Nové Vsi směrem na Lednici o celkové délce cca 6.700 m.

Dále je vyhláška doplněna o povinnost, kdy při pohybu na veřejném prostranství musí být pes starší 3 měsíců opatřen kromě identifikační známkou i elektronickým čipem. Toto opatření slouží pro lepší identifikaci nalezeného psa.

Celé znění OZV č. 10/2019 je zveřejněno na webových stránkách města Břeclavi www.breclav.eu – V sekci Vyhlášky a nařízení – odkaz: https://breclav.eu/urad/vyhlasky-a-narizeni/verejny-poradek-1

 

2. Vyhláška č. 5/2019, k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů.

Novelou veterinárního zákona byla chovatelům psů stanovena povinnost zajistit označení psa elektronickým čipem, a to k datu 1. 1. 2020. Zákonem však nebyla stanovena povinnost zaevidovat takto označeného psa v příslušném registru. Zákon na ochranu zvířat proti týrání však umožňuje obci vydat OZV, kterou jednak může chovatelům na svém území uložit povinnost psa trvale označit a dále i povinnost přihlásit takto označené psy do evidence. Tuto vede město Břeclav prostřednictvím Městského úřadu Břeclav, odboru ekonomického, oddělení rozpočtu a místních poplatků. Registraci do systému MěÚ Břeclav provádí konkrétně správce místního poplatku paní Lenka Tučková, kancelář č. 207.

Na základě OZV č. 5/2019 musí být označeni a evidováni psi starší 3 měsíců. Majitelé, jejichž psi již budou označeni před účinností této vyhlášky, mají stanovenu lhůtu 90 dní, aby provedli registraci.  Toto opatření slouží pro lepší identifikaci nalezených psů a operativní kontaktování jejich majitelů.

Celé znění OZV č. 5/2019 je zveřejněno na webových stránkách města Břeclavi www.breclav.eu – V sekci Vyhlášky a nařízení – odkaz: https://breclav.eu/urad/vyhlasky-a-narizeni/ostatni

 

3. Vyhláška č. 7/2019, o místním poplatku ze psů, která nahrazuje OZV č. 8/2017.

Nejvýznamnější změny jsou:

a)      změna splatnosti ročního poplatku se mění na 31. 5.

b)      poplatek ze psů platí osoba, která je přihlášena nebo má sídlo na území České republiky a je držitelem psa

c)      ruší se úleva osobám, které pobírají invalidní, sirotčí, vdovský nebo vdovecký důchod. Nárok na úlevu mají nově pouze osoby nad 65 let věku, a to od počátku kalendářního roku, ve kterém poplatník uvedený věk dovrší

d)      nově jsou ze zákona osvobozeny osoby, které jsou držitelem průkazu ZTP

e)      nárok na osvobození od poplatku je povinnost doložit nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy skutečnost nastala. Pokud nebude nahlášen údaj pro osvobození v této lhůtě, nárok na osvobození v daném roce zaniká

f)        od 1. 1. 2020 je čipování psa povinné ze zákona a proto již nebude poplatek za čipování městem Břeclav proplácen.

Celé znění OZV č. 7/2019 je zveřejněno na webových stránkách města Břeclavi www.breclav.eu – V sekci Vyhlášky a nařízení – odkaz: https://breclav.eu/urad/vyhlasky-a-narizeni/mistni-poplatky