Organizační struktura Městského úřadu Břeclav dozná od 1. ledna 2019 významných změn

S příchodem nového roku dojde na městském úřadu k vytvoření nové organizační struktury. Ta by měla lépe akcentovat nejen zaměření výkonu agend, ale i aktuální personální možnosti organizace. Smyslem těchto změn je efektivnější výkon agend a využití lidského potenciálu tak, aby se zvýšila kvalita výstupů úřadu.

Změny jsou součástí dlouhodobého směřování organizace k naplňování vize městského úřadu.

Původních devět odborů bylo zredukováno na nových pět. Počet tabulkových míst na městském úřadu se po organizačních změnách snížil o 13 na 180.

"Pro občany, kteří přicházejí na úřad, se v zásadě nic nemění. Někteří úředníci a jejich agendy budou zařazeni pouze pod jiný odbor. Hlavním cílem změn je efektivnější řízení úřadu a úspora provozních výdajů. Ruku v ruce s tím očekávám i pružnější fungování úředníků ve vztahu k našim klientům," uvedl tajemník městského úřadu Zdeněk Opálka. Součástí těchto změn jsou také opatření, která umožní komplexní přístup k řešení strategických cílů města.

Nově vznikne odbor správních činností, pod kterým bude agenda živnostenského úřadu, sociálních věcí a dopravně správních agend (přestupky, matrika, doklady, evidence obyvatel a vozidel). Dalším novým odborem bude odbor stavební a životního prostředí, který bude zahrnovat oblast životního prostředí, stavebního úřadu a územního plánování. Pod odbor majetkový budou převedeny investice města a místní komunikace, odbor ekonomický bude mít nově na starosti agendu sportovních a kulturních dotací, včetně správy příspěvkových organizací města a pod odbor kanceláře tajemníka bude převedena agenda dotací a rozvoje. Pro více informací sledujte webové stránky města.

V rámci priorit vedení města je nově vytvořena organizační složka Technické služby. Ta bude mít na starosti primárně péči o veřejná prostranství ve městě, veřejnou zeleň, veřejné osvětlení, údržbu a úklid komunikací a chodníků a úklid městských hřbitovů. Vyčleněním těchto činností ze struktury úřadu se očekává pružnější a rychlejší zásah v terénu.

Očekávání od změn jsou velká. Všem nám je jasné, že požadované výsledky se nedostaví hned v lednu, ale věříme, že už letošní rok naprosto jasně ukáže, že tyto změny byly krok správným směrem.