Portál občana - Ochrana soukromí

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Město Břeclav zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Město Břeclav je správcem Vašich osobních údajů.

Kontaktní adresa správce:
Město Břeclav
nám. T. G. Masaryka 42/3
690 81 Břeclav
email: posta@breclav.eu
ID datové schránky: fesbhyp

Město Břeclav na základě povinnosti uložené mu obecným nařízením jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů Ing. Marta Osičková, nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav 
e-mail: marta.osickova@breclav.eu 

Město Břeclav jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména pro účely:

 • výkonu státní správy
 • výkonu samosprávy
 • poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
 • zajištění interních procesů
 • komunikace s občany

Vaše nezbytné osobní údaje (dále jen „OÚ) jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na město Břeclav vztahují a dále na základě splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci, kterou je město pověřeno.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a chráněny v souladu s Nařízením a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a rovněž s principy stanovenými v Nařízení. Jedná se o tyto principy (zásady):

 • Zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování
 • Účelové omezení (zpracovávání OÚ jen pro určité a legitimní účely)
 • Minimalizace OÚ (dochází ke zpracovávání OÚ pouze v nezbytně nutném rozsahu ve vztahu k danému účelu)
 • Přesnost a aktuálnost (dbáme na to, aby nepřesné, chybné či neaktuální OÚ byly bezodkladně opraveny nebo vymazány)
 • Omezené uložení (OÚ jsou uloženy po dobu ne delší, než je nezbytně nutné pro účely, pro které jsou zpracovávány a dále dle schváleného spisového plánu správce pouze pro účely archivnictví v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy)
 • Integrita a důvěrnost (OÚ jsou zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením).

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není městu uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

Při zpracování osobních údajů u města nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Ochrana osobních údajů.pdf