Požáry v domácnostech stále hrozí

Nedávný požár bytu ve výškovém domě na ulici Jana Palacha opět připomněl, že oheň je vskutku zlý pán a často stačí jen velmi málo k tomu, aby se náš domov stal dějištěm tragédie. Proto je potřeba mít na paměti několik základních pravidel.

Pozor při manipulaci s otevřeným ohněm!

Pamatujte, že hořící svíčka (nebo prskavka) je otevřený oheň a s jako takovým by se s ní mělo zacházet. Ještě ve vzdálenosti 8 - 10 cm od plamene svíčky teplota dosahuje 200 °C, což stačí k zapálení papíru, plastů, textilií a dalších předmětů, které ponecháte v blízkosti hořící svíčky. Zapálená svíčka proto musí být umístěna na stabilní nehořlavé podložce. Svíčky umisťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon, do těsné blízkosti textilií, nenechávejte je na poličce ani na skříni, neboť se oheň může rychle přenést na nábytek a ostatní zařízení bytu. Zapálené svíčky nesmíte nechat během jejich hoření bez dozoru. Zhasněte je vždy, když opouštíte domov, nebo jdete spát. Pod stálou kontrolou by měla být i zapálená vonná aromalampa.

Dávejte pozor na děti, aby si bez dozoru nehrály se zápalkami, svíčkou nebo prskavkou!

Také vaření a vytápění může být nebezpečné

Během vaření a pečení nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku, zapnuté varné desy ani rychlovarné konvice. Dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedocházelo k vznícení připravovaných potravin. Pamatujte, že například horký olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny se nesmí hasit vodou, jinak může dojít k popálení nebo opaření nezkušeného „hasiče". Pokud se vám na pánvi vznítí potraviny, zakryjte pánev pokličkou a oheň uduste, posloužit k tomu může mokrý hadr nebo hasící rouška. Elektrické varné konvice vypínejte po použití ze zásuvky. Výborným pomocníkem je při těchto bytových požárech univerzální hasicí přístroj ve spreji, kterým požár uhasíte v zárodku, než se stačí rozšířit a napáchat velké škody.

Mnoho požárů v domácnostech v zimním období vzniká také kvůli neopatrnému zacházení s topidly a nedbalosti v péči o komíny. Neumisťujte do blízkosti topidel žádné hořlavé látky. Komíny nechte pravidelně kontrolovat.

Jak předcházet požárům

S otevřeným ohněm zbytečně neriskujte. Zdroj otevřeného ohně (např. svíčky) nenechávejte hořet bez dozoru, umístěte je tak, aby nemohly zapálit materiály v okolí.

  • Zamezte přístupu dětí k možným zdrojům otevřeného ohně, zápalkám, zapalovačům, apod. Poučte své děti o nebezpečí vzniku požáru.
  • Vybavte si svou domácnost autonomními hlásiči požáru, které vás na hrozící nebezpečí včas upozorní.
  • Buďte vybaveni funkčními jednoduchými prostředky k hašení (přenosný hasící přístroj, hasící sprej).
  • Znejte umístění a použití přenosných hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů.
  • Skladujte hořlavé, výbušné a toxické látky pouze v určených množstvích a prostorách, mimo společné prostory obytných domů. Opatrně nakládejte s hořlavými kapalinami (benzín, nafta, barvy apod.).
  • Když opouštíte domov, nezapomeňte zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, vypnout elektrický nebo plynový sporák, uhasit otevřený oheň (krb), zastavit vodu. Ujistěte se, že jsou zavřená okna a dveře.

6217015622_37.JPG

6217015622_38.JPG

6219001257_1.JPG