Pozvánka na opakované veřejné projednání Změny č. 1 Územního plánu Břeclav

Městský úřad Břeclav oznamuje, že v pondělí 20.12.2021 v 16.00 hodin proběhne v zasedací místnosti č. 112 Městského úřadu Břeclav, Nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav opakované veřejné projednání upraveného a posouzeného Návrhu změny č. 1 Územního plánu Břeclav (§ 53 odst. 2 a § 52 stavebního zákona) včetně vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 územního plánu Břeclav na udržitelný rozvoj území jehož součástí je vyhodnocení vlivů na životní prostředí (dále jen „Návrh změny č. 1 ÚP Břeclav“).

Dokumentace projednávaného Návrhu změny č. 1 ÚP Břeclav je vystavena k veřejnému nahlédnutí na MěÚ Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení úřadu územního plánování, 2. patro, dveře č. 226, zejména v úřední dny (pondělí 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00, středa 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00), jinak podle telefonické dohody (tel. 519 311 357). Dále je zveřejněna na webových stránkách města www.breclav.eu (Úřad a radnice - Územní plánování - Rozpracovaná územně plánovací dokumentace - rozpracovaná dokumentace – Břeclav - Návrh změny č. 1 ÚP Břeclav pro opakované veřejné projednání) nebo přímo na webové adrese https://breclav.eu/folder/3114/

Námitky proti Návrhu změny č. 1 ÚP Břeclav mohou dle ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti (dále jen dotčené osoby).

Ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona může každý nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (tj. do 27.12.2021, včetně) uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dle ustanovení § 22 odst. 3 stavebního zákona se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně.

Připomínky nebo námitky zasílejte výhradně na adresu pořizovatele: Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení úřadu územního plánování, Nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav.