Příjemci příspěvku na bydlení a přídavku na dítě nemusí dokládat příjmy za 1. čtvrtletí

Každé čtvrtletí dokládají ve standardní situaci příjemci příspěvku na bydlení a přídavku na dítě příjmy a uhrazené náklady za předchozí kvartál. Momentálně se jedná o podklady za 1. čtvrtletí roku 2020. V uplynulém týdnu Vláda ČR schválila dočasné změny, které reagují na mimořádná opatření v souvislosti s COVID-19. Jedná se o návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020. Nyní obě komory Parlamentu ČR budou ve stavu legislativní nouze o tomto návrhu jednat. S ohledem na chystané změny není tedy nutné v tuto chvíli chodit osobně na ÚP ČR ani zasílat podklady jinou cestou.

Vzhledem k tomu, že se blíží nové čtvrtletí, řada lidí se dotazuje na to, jak mají postupovat a zda mají dokládat příjmy a uhrazené náklady za leden – březen 2020. V tuto chvíli to není nutné. 

„Doporučujeme klientům vyčkat. Ve schvalovacím procesu je dočasná změna zákona, která vše zjednoduší. Navrhuje se zrušit pro 2. čtvrtletí 2020 povinnost dokládat příjmy a náklady na bydlení pro přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a zvýšení příspěvku na péči. ÚP ČR bude primárně vycházet z údajů, které má k dispozici. Dávky pro čtvrtletí duben, květen, červen tak budou automaticky vyplaceny ve stejné výši jako za minulý kvartál (leden, únor, březen),“ sděluje ředitelka Odboru nepojistných sociálních dávek Generálního ředitelství ÚP ČR Zdeňka Cibulková.
Pokud se během prvních 3 měsíců letošního roku lidem pobírajícím tyto dávky snížily příjmy nebo se zvýšily náklady na bydlení, a mají nárok na zvýšení dávky, mohou tyto změny doložit, jakmile to bude možné. ÚP ČR to zohlední od měsíce, ve kterém tuto informaci dostane, jak už bylo uvedeno ve společné tiskové zprávě MPSV a ÚP ČR ze dne 26. 3. 2020.

V rámci snahy o ochranu zdraví klientů i samotných zaměstnanců ÚP ČR, přijal úřad bezpečnostní opatření, jejichž cílem je eliminace osobního kontaktu. Ten je možný pouze po předchozí domluvě. Lidé s ním mohou komunikovat jinak než osobně, jak v případě žádostí o dávky a podpory či zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, tak i v případě dokládání rozhodných skutečností pro tyto dávky. Žádosti, další formuláře a podklady mohou zasílat elektronicky prostřednictvím datové schránky, e-mailem, poštou nebo odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně na jiném viditelně označeném místě.
Pokud klienti využijí možnost podání e-mailem, není nutné, aby měli zaručený elektronický podpis. Přílohou takového emailu může být sken/fotografie s dokladovanou skutečností (např. sken/fotografie vyplněného tiskopisu žádosti o dávku s podpisem) nebo, nemají-li možnost si daný tiskopis vytisknout, mohou elektronicky vyplněný formulář jako přílohu emailu zaslat i bez podpisu. Pokud člověk touto cestou požádá o jakoukoli podporu/dávku vyplácenou Úřadem práce ČR, je třeba do žádosti uvést také telefonní a e-mailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR jej tak, když to bude nutné, mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem. Aby úředníci mohli ověřit totožnost žadatele, event. s ním projednat doložení dalších podkladů, je třeba reagovat na e-maily obdržené z Úřadu práce ČR či přijímat hovory z příslušných kontaktních pracovišť ÚP ČR. Obvykle začínají číslicí 950 … Tyto přijaté hovory nejsou zpoplatněné a nepřinesou tedy klientům žádné výdaje.
Další praktické informace pro občany jsou k dispozici na webových stránkách ÚP ČR - www.uradprace.cz, kde zájemci mohou v případě dotazů využít i služeb „virtuálního asistenta“. Tzv. chatbot komunikuje s lidmi na základě definovaných a tedy nejvíce frekventovaných otázek z oblasti nepojistných sociálních dávek i zaměstnanosti.