Programové prohlášení koalice ANO a Mladí a neklidní pro období 2022 - 2026

Toto programové prohlášení je nejmenším společným základem, koalice si vymiňuje právo obsah prohlášení doplnit o další tituly v návaznosti na rozpočtové a další vnější okolnosti.

ENERGETIKA

- zpracujeme energetickou koncepci města

- instalujeme fotovoltaické panely na střechy městských budov - Městská policie, Městský úřad, zimní stadion, ZŠ Slovácká,

   kino Koruna, MŠ U Splavu a další

- budeme pokračovat v programu energetických úspor - zimní stadion, krytý bazén, školy a školky

- posoudíme možnosti rozvoje v oblasti obnovitelných zdrojů - geotermální zdroje, výroba energie z organické hmoty

BEZPEČNOST

- budeme pracovat na prevenci sociálního vyloučení - projekty Asistent prevence kriminality,

  Domovník - preventista, Zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných

- vybudujeme varovný systém obyvatelstva pro případ živelných pohrom

- vytvoříme podmínky pro smysluplné trávení volného času mládež

- poskytneme osamělým seniorům další SOS hodinky

- budeme postupně modernizovat i rozšiřovat městský kamerový systém

- budeme podporovat dobrovolné hasiče, materiálně i nemateriálně, jsou oporou města v krizových situacích

- obnovíme projekt forenzního značení kol

DOPRAVA

- budeme intenzivně spolupracovat se státem jakožto investorem na přípravě výstavby obchvatu města

- budeme pracovat na zkapacitnění kruhového objezdu u Tesca

- zvýšíme bezpečnost silničního provozu na vjezdech do města

- vybudujeme zpomalovací bezpečnostní prvky, bezpečné a nasvícené přechody

- rozšíříme opatření ke zvýšení bezpečnosti cyklistů ve městě

- připravíme cyklostezky napříč městem s cílem propojit frekventované směry pohybu cyklistů

- zasadíme se o vybudování lávky přes Dyji nad splavem

- pravidelně budeme provádět úpravu jízdních řádů MHD směrem k lepší návaznosti spojů a vyšší efektivitě

- zpřehledníme a zefektivníme systém parkování včetně parkovacího domu

- rozšíříme dětské dopravní hřiště s cílem zlepšení dopravní výchovy dětí

- budeme spolupracovat se správci komunikací na průběžné údržbě silnic I. a II. třídy - např. Hraniční

- Zpracujeme studii proveditelnosti tzv. malého obchvatu mezi ulicemi Stromořadní a Lidická

RADNICE A OBČAN

- maximálně využijeme dostupných dotačních prostředků

- budeme nadále dbát na transparentnost zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení

- budeme důsledně dbát na profesionalitu jednání úředníků a volených zástupců

- budeme využívat nových technologií Smart city, zejména ke zvýšení informovanosti   

  obyvatel - Portál občana, web města, mobilní aplikace
- instalujeme na městském úřadě platební kiosky a elektronickou úřední desku

- budeme dbát na zpětnou vazbu občanů a spolků a zlepšíme komunikaci města s občany

- důsledně dohlédneme na odstraňování nahlášených závad ve městě prostřednictvím mobilní aplikace

- zachováme členství v síti Zdravých měst

- veškerá data o městě budeme zveřejňovat v mapovém podkladu ve standardu GIS

 

ROZVOJ MĚSTA

- zrekonstruujeme prostor před nádražím

- budeme pokračovat v projektu rozvoje bývalého cukrovaru, který obsahuje bydlení, novou knihovnu,

   městskou halu pro sport a kulturu, náměstí a náplavku

- postupně zmodernizujeme areál koupaliště a krytého bazénu a další městská sportoviště

- dáváme zelenou rozvoji lokalit vhodných pro individuální výstavbu rodinných a bytových domů - ulice Františka Kňourka,

   Palackého, Hájová

- zrevitalizujeme sídliště za pomocí dotačních titulů - Budovatelská, Dukelských hrdinů

- budeme pokračovat s postupnou rekonstrukcí zámku, zpracujeme komplexní plán rozvoje podzámčí

KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

- do podzámčí budeme směřovat tradiční akce či projekce letního kina 

- vytvoříme novou interaktivní expozici na zámečku Pohansko a v jeho okolí, zapojíme se do žádosti o začlenění tohoto

   archeologického naleziště mezi památky UNESCO

- opravíme obřadní síň židovského hřbitova a budeme se o něj dobře starat

- nabídneme pestrou kulturní nabídku po celý rok, nadále budeme podporovat pořadatele kulturních a společenských akcí

- udržíme lidové tradice ve městě, zejména se zaměřením na děti a mládež

- podpoříme studentský festival i umění ve veřejném prostoru

- posílíme potenciál Břeclavi v turistickém ruchu - významněji propojíme město s Podlužím i Lednicko-valtickým areálem

- do turistické nabídky zapojíme i kulturní a historické kořeny, rozšíříme nabídku gastronomických zážitků

- městem pořádané akce budou dbát na ekologii a třídění odpadu

 

SPORT

- prioritně budeme podporovat mládežnický sport

- chceme trvale spolupracovat se sportovními oddíly ve městě

- budeme podporovat sport neregistrované veřejnosti, pro veřejnost zpřístupníme zbylá školská hřiště

- budeme pokračovat v rekonstrukci venkovních sportovišť, např. Na Valtické

 

SENIOŘI A SOCIÁLNÍ VĚCI

- budeme pokračovat v rekonstrukci Domova seniorů po jednotlivých etapách

- podpoříme terénní sociální služby s cílem umožnit seniorům co nejdéle setrvat v domácím prostředí

- zahájíme výstavbu sociálního bydlení

- podpoříme mezigenerační dialog – propojení mladé generace a seniorů

- budeme zodpovědně a spravedlivě využívat fungující komunitní plánování s přesahem do víceletého financování

   sociálních služeb

- budeme pokračovat v projektu Břeclav vozí seniory

- budeme partnerem pro vznik dětských skupin pro děti pracujících rodičů

- podpoříme bezplatné dluhové poradenství pro občany města

 

EKONOMIKA

 - budeme odpovědně kontrolovat smysluplnost, účelnost a hospodárnost vynakládaných prostředků

- zavazujeme se maximálně využívat dostupných dotačních titulů pro rozvoj města

- nastavíme jasná a přehledná pravidla pro získávání městských dotací

- analyzujeme nákupy služeb a zboží s cílem snížit provozní náklady města

- budeme pokračovat v optimalizaci majetku města

- zavazujeme se zvýšit příjmovou stránku rozpočtu města s cílem snížit podíl daňových příjmů na celkových příjmech

 

VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSTVÍ

- budeme poskytovat městský servis školským zařízením v oblasti dotací, práva a informačních technologií

- zvýšíme kapacitu a dostupnost školek, vytvoříme možnost sdíleného místa a rozšíříme přípravné třídy

- budeme průběžně a rovnoměrně modernizovat školská zařízení a důsledně dbát na jejich údržbu

- budeme  pokračovat v podpoře rozmanitosti a kvality škol a výuky

- budeme rozvíjet spolupráci se středními školami a odbornými učilišti ve městě

- posílíme kapacity školních psychologů, speciálních pedagogů či logopedů

- podpoříme rozšíření nabídky nízkoprahových školních kroužků a posílíme kapacity doučování

- kvalitní a dostupné stravování ve školských zařízeních musí být samozřejmostí, oslovíme lokální dodavatele surovin

- ve školách podpoříme environmentální vzdělávání, budování finanční gramotnosti a

  studentského podnikání, budeme klást důraz na kritické myšlení a mediální gramotnost

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Budeme pokračovat ve zlepšování péče o zeleň:

- počítáme s dalšími výsadbami dřevin ve všech městských částech a výsadbou veřejných ovocných sadů

  v Poštorné a v prostoru za městskou smuteční síní

- vytvoříme přírodní vodní prvky na veřejných prostranstvích

- revitalizujeme problematická místa ve veřejném prostoru

- omezíme invazní dřeviny a jmelí, které poškozuje stromy

- podpoříme biodiverzitu v městském prostředí (luční záhony, květnaté pásy, broukoviště z pokácených stromů)

- zavedeme závazná pravidla pro ochranu stromů při stavebních pracích na pozemcích města

- podpoříme iniciativu občanů v péči o zeleň; komunitní zahrádky a retenční nádrže na sídlištích,

   možnost vlastní péče o předzahrádky na městských pozemcích

 

Podpoříme ochranu přírody a krajiny v okolí města:

 - provedeme opatření pro udržení vody v krajině a zlepšení krajinné struktury na katastru

  města, například stavbu vzdouvacího jezu pro povodňování lužního lesa

- chceme jednat o zřízení chráněné krajinné oblasti v lužních lesích na Břeclavsku

- budeme požadovat od správce toku přijetí opatření ke zlepšení kvality vody v řece Dyji, včetně pravidelného čištění řeky

 

Budeme prosazovat udržitelné hospodaření:

- využijeme potenciálu kompostárny při zpracování bioodpadu a produkci ekologického hnojiva

- optimalizujeme sběr a třídění odpadu. Instalujeme velkoobjemové a polopodzemní kontejnery pro sběr tříděného odpadu.

- zavedeme svozový den velkoobjemového odpadu