Ptačí chřipka v Lednici, mimořádná opatření v Charvátské

Na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky) v k.ú. Lednice na Moravě nařídila Krajská veterinární správa mimořádná veterinární opatření. Ve stanoveném ochranném pásmu (do 3 km) je také celé katastrální území Charvátské Nové Vsi. Pro místní chovatele drůbeže a ptactva z toho plyne několik povinností.

Plné znění vydaného zařízení najdete zde:

Nařízení SVS ptačí chřipka

Obce jsou povinny provést soupis všech hospodářství v ochranném pásmu (tedy v k.ú. Ch. N. Ves), kde je chována či držena drůbež nebo jiní ptáci chovaní v zajetí.

Chovatelé drůbeže či jiných ptáků chovaných v zajetí proto žádáme, aby do pondělí 6. prosince do 12.00 nahlásili Městskému úřadu Břeclav druhy a počty chovaného ptactva, adresu a telefonický kontakt na chovatele, informaci o tom, zda jsou produkty chovu určené pouze pro vlastní potřebu, nebo i pro prodej.

Učinit tak lze prostřednictvím e-mailové adresy jiri.holobradek@breclav.eu, nebo v pracovní dny od 8.00 do 17.00 na telefonním čísle 731 428 212.

Všem chovatelům ptáků v ochranném pásmu se nařizuje:
a) Zajistit opatření biologické bezpečnosti pro drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí, respektive umístit ptáky do uzavřených prostor a zde je držet, zamezit vniknutí volně žijícího ptactva do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů, včetně zajištění dezinfekce u vchodů do prostor, kde je chována drůbež nebo jiné ptactvo, a u východů z uvedených prostor a zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků.
b) Sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a případné úhyny, zvýšenou nemocnost nebo úmrtnost, anebo významný pokles produktivity v hospodářství hlásit na KVS SVS pro Jihomoravský kraj na tel. č. +420 720 995 213; tato krizová linka je dostupná 24 hodin denně i během víkendů.
c) Neprodleně podrobit dezinfekci dopravní prostředky a zařízení používané k přepravě drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, masa, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky; uvedené platí i pro dopravní prostředky, které používají zaměstnanci nebo jiné osoby, jež vstupují do hospodářství nebo je opouštějí;
d) K usnadnění kontroly a tlumení nákazy vést záznamy o všech osobách, které navštívily hospodářství.
e) Neškodné odstranění kadáverů, a to co nejdříve.
f) Zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu KVS SVS pro Jihomoravský kraj.


V ochranném pásmu se dále nařizuje:
a) Dodržovat přiměřená opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy.
b) Zákaz přemisťovat nebo rozmetávat použitou podestýlku, hnůj nebo kejdu vyprodukované v hospodářství s chovem drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí v ochranném pásmu bez souhlasu KVS SVS pro Jihomoravský kraj; musí být ošetřeny účinným dezinfekčním prostředkem a následně mohou být důkladně zaorány případně kompostovány.
c) Zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí.
d) Zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření a vypouštění jiného ptactva chovaného v zajetí;
e)* Zákaz pohybu a přepravy drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat, vajec a kadáverů z hospodářství po pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací sloužících výlučně potřebám daného hospodářství, anebo při přepravě v železniční dopravě; dále zákaz přepravy drůbežího masa z jatek, porcoven a chladíren.