Stará Břeclav se zazelená

Začíná projekt “ozelenění“ městské části Stará Břeclav. Jeho cílem je výsadba stromů a keřů na pozemcích ve vlastnictví města Břeclav.

Koncept navrhovaných úprav je postaven na výsadbě solitérních dřevin, keřů a stromů pro „ozelenění“ páteřní komunikace Lidická a ulic Generála Šimka, Na Pěšině, Hřbitovní, Jánský dvůr, DPS Stará Břeclav, Ostrov a Kpt. Jaroše. Cílem navrhovaných úprav v této oblasti byla snaha o umístění stromů nebo solitérních keřů na nejvhodnější místa.

Plochy řešené tímto projektem jsou veřejně přístupné a část finančních prostředků bude použita také na obnovu a doplnění mobiliáře herních a sedacích prvků dětského hřiště ve Staré Břeclavi.

Kromě klimatického hlediska má projekt pozitivní dopad na biodiverzitu, estetizaci a zefektivnění údržby zelené infrastruktury v řešených lokalitách, které na sebe navazují v rámci sídelního celku severozápadní části Břeclavi.

Vegetační úpravy budou probíhat v koordinaci s aktuálními inženýrskými sítěmi a rozmístění dřevin bude provedeno projektantem před plánovanou výsadbou s ohledem na aktuální stav okolních dřevin a stavebních prvků.

 

Termín realizace: 1. 8. – 30. 11. 2021

 

Náklad na projekt je 4,7 milionů korun vč. DPH. Zahrnuje výsadbu stromů, keřů, okrasných záhonů, květnaté louky, revitalizaci dětského hřiště i následnou péči o zeleň.

 

Podle projektu „byly pro výsadby v části ul. Gen Šimka a ul. Hřbitovní vybírány keře s rozvolněným habitem, jejichž spodní část lze částečně vykmenit“. Z důvodu diverzity území a rozdílných podmínek na stanovišti je projekt členěn do několika částí. Kromě revitalizace dětského hřiště, které je na ul. Gen Šimka, dojde k ozelenění dvou sídelních bloků, dvou veřejných parčíků (Stará Břeclav a DPS Stará Břeclav) a pěti ulic. Charakter ulice Ostrov je atypický, takže urbanistickým řešením ulice zde došlo k vytvoření polo-veřejného prostoru ve střední části ulice. Pro svůj charakter bylo možné do tohoto prostoru umístit ovocné dřeviny, které budou mít v těchto místech i reálné využití.

Final Stará Břeclav 1 A3.png

Obrázek v plném rozlišení najdete zde: Ozelenění městské části Stará Břeclav