Stavební povolení speciálního stavebního úřadu

Klíčové informace

 • Žadatel podá vyplněnou žádost u Speciálního stavebního úřadu.

K žádosti žadatel předloží

 • žádost by měla obsahovat identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemku, základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět a vyjádření vlastníka sousední nemovitosti, je-li třeba, aby umožnil provedení stavebního záměru ze své nemovitosti
 • doklady prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě
 • projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby, dokladovou část, zásady organizace výstavby a dokumentaci objektůa to minimálně ve dvou vyhotoveních 
 • plán kontrolních prohlídek stavby z hlediska jejich budoucího využití
 • souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů 
 • souhlasná stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
 • územní rozhodnutí nebo územní souhlas, příp. vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování
 • v případě zastoupení plnou moc

Poplatky

 • Žadatel zaplatí správní poplatek ve výši 10 000 Kč.
 • V případě prodloužení platnosti stavebního povolení 1 000 Kč.
 • Rozhodnutí o povolení výjimky 5 000 Kč.

Formuláře

Stavební povolení Speciálního stavebního úřadu

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: pouze po předchozí telefonické dohodě Dnes
St: 8.00 – 17.00
Čt: pouze po předchozí telefonické dohodě
Pá: neúřední den