Důvod a způsob založení

Město Břeclav vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů ke dni 23. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Je to sdružení občanů tohoto města, kteří si ze svého středu volí své zástupce, kteří je budou po čtyřleté volební období zastupovat při spravování městských záležitostí.

Svoje záležitosti spravuje samostatně (v tomto případě jde o tzv. samostatnou působnost) a při výkonu této činnosti se řídí pouze zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými k jejich provedení.

Město však vykonává v zákonem vymezeném rozsahu také státní záležitosti - státní správu (v tomto případě jde o tzv. přenesenou působnost) a při výkonu této působnosti se navíc řídí usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

Město má svůj majetek a finanční zdroje a hospodaří s nimi samostatně podle podmínek stanovených zvláštním zákonem.

Hospodaří podle sestaveného rozpočtu a vyúčtování hospodaření provádí do tří měsíců po skončení kalendářního roku. Návrh rozpočtu i vyúčtování hospodaření jsou zveřejňovány před projednáním v Zastupitelstvu města Břeclavi tak, aby se k němu mohli vyjádřit občané.

Město je spravováno Zastupitelstvem města Břeclavi, které je nejvyšším orgánem v samostatné působnosti a jeho členové jsou voleni občany ve volbách do obecních zastupitelstev. Zastupitelstvo města Břeclavi má celkem 27 členů a schází se zpravidla nejméně 1x za tři měsíce. Výkonným orgánem v samostatné působnosti je Rada města Břeclavi, jejíž členové jsou voleni zastupitelstvem. Rada města Břeclavi má 9 členů a schází se zpravidla 1x za 14 dní.

Město zastupuje navenek starosta, který je volen zastupitelstvem města, popř. místostarosta města, který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době kdy starosta nevykonává funkci. Všechny tyto funkce jsou zastávány zástupci zvolenými občany. Dalším orgánem města je městský úřad.

Městský úřad v Břeclavi je tvořen starostou, místostarosty, tajemníkem a zaměstnanci města zařazenými do městského úřadu. Nadřízený všem zaměstnancům zařazeným do městského úřadu je tajemník, který plní funkci statutárního orgánu podle zvláštních zákonů (např. zákoníku práce) a je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu v samostatné i přenesené působnosti starostovi. Městský úřad se vnitřně člení na odbory a oddělení.