Implementace standardů kvality sociálně právní ochrany dětí správního obvodu ORP Břeclav - projekt C2

Město Břeclav v únoru roku 2014 zahájilo realizaci projektu „Implementace standardů kvality sociálně právní ochrany dětí správního obvodu ORP Břeclav“. Tento projekt řeší organizační, technickou a metodickou přípravu podmínek pro korektní činnost oddělení sociálně právní ochrany dětí v rámci Městského úřadu Břeclav, odboru sociálních věcí. V rámci jeho plnění budou především vytvořeny funkční, pragmatické standardy kvality sociálně právní ochrany dětí, které průběžně budou aplikovány do praxe.

Z prostředků jsou podpořeny následující aktivity a programy:

- došlo k přijetí dvou nových sociálních pracovnic

- pracovnice jsou proškoleny v akreditovaných kurzech z oblasti sociální práce

- personálu bylo pořízeno potřebné technické vybavení

- byly vytvořeny nové kancelářské prostory pro činnost sociálních pracovnic

- byla nakoupena odborná literatura pro dotčenou oblast práce s nezletilými

- v listinné i v elektronické podobě je průběžně zpracovávána metodika,

   řešící standardy kvality v činnosti OSPOD    

- vytvořená a schválená metodika bude uváděna do praxe odboru sociálních věcí

- byla realizována setkání pro nastavení dynamické spolupráce personálu OSPOD

   s dalšími institucemi a osobami zaangažovanými  na sociálně právní ochraně dětí

- pro aktivity OSPOD je vytvořena k tomu vyhrazená klientská místnost, sloužící

  výhradně pro práci sociálních pracovníků města s touto klientelou

- jsou vytvářeny a distribuovány informační brožury o činnosti OSPOD a další letáky

  a materiály v této sociální oblasti (práce s ohroženými nezletilými a mladistvými)

- probíhají výcvikové akce a workshopy, účelově připravené pro výměnu zkušeností

  a případů dobré praxe mezi personálem OSPOD při OSV MÚ Břeclav aj.

Registrační číslo projektu : CZ.1.04/3.1.03/C2.00103

Tento projekt je financován z prostředků Evropských strukturálních fondů prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

C2 Letak OSPOD Deti.doc
C2 Letak OSPOD NRP.doc
C2 Letak OSPOD Rodiny v krizi 2.doc
Projekt C2 2014 na web.doc