Nejdůležitější předpisy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů

Tyto předpisy jsou k nahlédnutí na právním oddělení odboru kanceláře tajemníka.