Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace

 

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dní ode dne doručení odmítnutí. Odvolání se podává u povinného subjektu a odvolacím orgánem proti rozhodnutí Městského úřadu v Břeclavi (jeho příslušného odboru na útvaru v přenesené i samostatné působnosti) je Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Tuto lhůtu nelze dále prodloužit.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat, pravomocné rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné soudem. Soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti, nejsou-li dány, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

 

Pokud není stanoveno jinak, vztahuje se na odvolací řízení ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

 

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace /dále jen stížnost/ může podat žadatel:

-         který nesouhlasí s vyřízení žádosti způsobem uvedeným v § 6 zákona (odkaz na zveřejněnou informaci),

-         kterému po uplynutí stanovené lhůty 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění nebo po uplynutí prodloužené lhůty nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

-         kterému byla informace podána částečně, aniž by bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

-         který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 zákona nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2 zákona, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

 

Stížnost lze podat:

-         písemně,

-         ústně, přičemž nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

 

Podání stížnosti:

-         u povinného subjektu

-         do 30 dní ode dne doručení sdělení údajů umožňujících vyhledání a získání zveřejněné informace (§ 6 zákona); sdělení o tom, že se informace nevztahují k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona) nebo v případě sdělení o požadování úhrady a její výše (§ 17 odst. 3 zákona. Dále také po uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona.

 

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. Nadřízeným orgánem pro vyřizování stížností na postup Městského úřadu v Břeclavi je Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode den, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Nadřízený orgán pak rozhodne tak, že:

-         postup povinného subjektu potvrdí,

-         nebo mu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku nebo

-         usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup však nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

 

Při nesouhlasu s výši úhrady sdělené dle § 17 odst. 3 zákona nebo výší odměny dle § 14a odst. 2 zákona nadřízený správní orgán přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že:

-         výši odměny nebo úhrady potvrdí,

-         výši odměny nebo úhrady sníží; tento postup však nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo

-         povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízené orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

 

Nadřízený orgán rozhodne o stížnosti do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. Proti rozhodnutí nadřízeného orgánu se nelze, pokud jinak nestanoví tento předpis, dále odvolat.

 

Ten, kdo se cítí rozhodnutím městského úřadu zkrácen na svých právech a již vyčerpal všechny možné řádné opravné prostředky, při nečinnosti správního orgánu, nezákonném zásahu správního orgánu a v jiných případech stanovených zákonem č. 150/2002 Sb., o soudním řádu správním, ve znění pozdějších předpisů, může podávat žaloby správním soudům. Správní soudy se rozumějí krajské soudy a Nejvyšší správní soud v Brně. Kdo tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byl účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem, může podat ústavní stížnost k Ústavnímu soudu ČR ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.