Havarijní plán

Klíčové informace

  • Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.
  • V případě, kdy uživatel s nimi zachází ve větším rozsahu, nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, má povinnost vypracovat plán opatření pro případ havárie (dále jen „havarijní plán“ a předložit jej ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu.

Zacházení ve větším rozsahu se týká těchto látek:

-           kapalné závadné látky nad 1 000 l, nebo kapalné závadné látky v přenosných obalech nad  2000 l nebo pevné závadné látky nad 2 000 kg včetně.

 Na území se zvýšeným nebezpečí pro povrchové nebo podzemní vody (ochranná pásma vodních zdrojů, záplavová území, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů, na vodních tocích, vodních nádržích, v bezprostřední blízkosti kanalizačních šachet a vpustí) se povinnost týká těchto látek:

-          zvlášť nebezpečné závadné látky v kapalném skupenství nad 10 l nebo v pevném skupenství nad 15 kg, nebo v přenosných k tomu určených obalech nad 15 l.

-          nebezpečné závadné látky v kapalném skupenství v zařízení nad 250 l, v pevném skupenství nad 300 kg nebo v přenosných k tomu určených obalech nad 300 l.

Zvlášť nebezpečné látky

 Zvlášť nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin látek, s výjimkou těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné:

  1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí.
  2. Organofosforové sloučeniny.
  3. Organocínové sloučeniny.
  4. Látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí.
  5. Rtuť a její sloučeniny.
  6. Kadmium a jeho sloučeniny.
  7. Persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu.
  8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

Jednotlivé zvlášť nebezpečné látky jsou uvedeny v nařízení vlády vydaném podle § 38 odst. 5; ostatní látky náležející do uvedených skupin v tomto nařízení neuvedené se považují za nebezpečné látky.

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin:

1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny:

      1. zinek            6. selen                   11. cín                    16. vanad

      2. měď             7. arzen                  12. baryum            17. kobalt

      3. nikl               8. antimon             13. berylium          18. thalium

      4. chrom          9. molybden          14. bor                   19. telur

      5. olovo            10. titan                 15. uran                 20. stříbro

2. Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek.

3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu pocházejících z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách.

4. Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky.

5. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu.

6. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu.

7. Fluoridy.

8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany.

9. Kyanidy.

10. Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod.

Formuláře

Není oficiální předtištěný tiskopis žádosti 

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: pouze po předchozí telefonické dohodě
St: 8.00 – 17.00
Čt: pouze po předchozí telefonické dohodě
Pá: neúřední den