Lovecký lístek

Klíčové informace

 • Lovecké lístky vydává Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí těm žadatelům, kteří mají trvalý pobyt v jeho obvodu. 
 • Cizincům a českým občanům, kteří nemají trvalý pobyt v České republice, vydává lovecký lístek Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, v jehož obvodu se zdržují.

Doba, na kterou je možno lovecký lístek vydat

 • Pro české občany na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou, a to 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců, nebo 1 rok.
 • Pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem, se vydává na jeden školní nebo akademický rok, nejdéle však do ukončení studia na takové škole.
 • Pro cizince na dobu určitou, a to 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců, nebo 1 rok.

Komu lze vydat lovecký lístek

 • Žadatel musí být starší 16 let,
 • Má způsobilost k právním úkonům,
 • Složil zkoušku z myslivosti nebo zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo je žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem; u cizince se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině; potvrzení o vykonané zkoušce z myslivosti vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou,
 • Je bezúhonný (za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo uznán vinným ze spáchání přestupku na úseku myslivosti nebo komu byla pravomocně uložena pokuta); k uloženým pokutám za přestupky na úseku myslivosti a k pokutám za přestupky uložené podle tohoto zákona se nepřihlíží, pokud od právní moci rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2 roky.
 • Je pojištěn (každý, kdo loví zvěř, musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při této činnosti ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 20 mil. Kč a za škodu na věci s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 500 000 Kč na jednu pojistnou událost. Pojistné podmínky nesmějí obsahovat výluku, v důsledku které se pojištění nevztahuje na případy neopatrného chování pojištěného. Za členy mysliveckých organizací, které mají uzavřeny hromadné pojistné smlouvy s pojišťovnami a jejichž členové platí pojistné současně s členským příspěvkem, je potvrzením o povinném pojištění členský průkaz myslivecké organizace, v němž je potvrzeno zaplacení členského příspěvku na běžný rok a uvedena poznámka, že v členském příspěvku je placeno i povinné pojištění podle tohoto zákona. Jiné osoby než uvedené prokazují své pojištění pojistkou pojišťovny). 

Jaké doklady je třeba mít u sebe

 • Doklad o složení zkoušky z myslivosti.
 • Doklad o složení zkoušky z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo doklad o studiu na střední nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost studijním  oborem nebo povinným vyučovacím předmětem.
 • Platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině (jen pro lovecké lístky pro cizince).
 • Doklad o zaplacení správního poplatku.
 • Doklad o pojištění.

Pro ověření údajů v žádosti předloží žadatel

 • Občan ČR - občanský průkaz.
 • Cizinec - cestovní pas.

Správní poplatky

Jsou stanoveny podle délky platnosti loveckého lístku

 • Na 1 den 30 Kč
 • Na 5 dní 50 Kč
 • Na 30 dní 70 Kč
 • Na 6 měsíců 100 Kč
 • Na 1 rok 150 Kč
 • Na dobu neurčitou 1 000 Kč

Úhrada probíhá v hotovosti v české měně před provedením úkonu, tj. před vydáním loveckého lístku a to v pokladně Městského úřadu Břeclav (proti vydání potvrzení).
 

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: pouze po předchozí telefonické dohodě
St: 8.00 – 17.00
Čt: pouze po předchozí telefonické dohodě
Pá: neúřední den