Měření rychlosti stacionárním radarem - nejčastější dotazy

Městská policie Břeclav, v souladu s ustanovením § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), provádí pomocí stacionárního radaru měření rychlosti jízdy vozidel projíždějících ulici Na Valtické (v obou směrech). Jde o měření automatizovaným technickým prostředkem používaným bez obsluhy. Stanoviště pro měření rychlosti bylo schváleno Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje.

Dle § 125f odst. 1 zákona o silničním provozu se fyzická nebo právnická osoba dopustí přestupku tím, že jako provozovatel vozidla v rozporu s ustanovením § 10 nezajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem.

Dle odst. 2 tohoto zákona provozovatel vozidla za přestupek odpovídá, pokud:

a) porušení pravidel bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo se jedná o neoprávněné zastavení nebo stání,

b) porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje znaky přestupku podle tohoto zákona a

c) porušení pravidel nemá za následek dopravní nehodu.

V případě, že porušení pravidel mělo za následek dopravní nehodu, je důkazní břemeno vždy na straně provozovatele, nikoliv správního orgánu!

Správní orgán bezodkladně po zjištění nebo oznámení přestupku vyzve provozovatele vozidla, s nímž došlo ke spáchání přestupku, k uhrazení určené částky, pokud:

a) jsou splněny podmínky podle § 125f odst. 2,

b) totožnost řidiče vozidla není známa nebo není zřejmá z podkladů pro zahájení řízení o přestupku,

c) porušení pravidel je možné projednat uložením pokuty v příkazem na místě (dříve blokové řízení).

Určená částka je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy. 

Neuhradí-li provozovatel vozidla určenou částku, může správnímu orgánu písemně sdělit údaje o totožnosti řidiče vozidla v době spáchání přestupku, avšak v případě, že řidič vozidla nebude prokazatelně zjištěn, za porušení povinností řidiče a pravidel provozu na pozemních komunikacích odpovídá vždy provozovatel vozidla.

V praxi to tedy znamená, že provozovatel vozidla má za provoz vozidla tzv. objektivní odpovědnost, tzn. odpovědnost za výsledek bez ohledu na zavinění, proto správní orgán, udělující trest za přestupek provozovatele, nezkoumá a neprokazuje zavinění provozovatele vozidla.

Provozovatel vozidla za přestupek neodpovídá pouze v případech stanovených zákonem v § 125f odst. 6, tzv. liberační důvody, jestliže prokáže, že v době před spácháním přestupku

- bylo vozidlo odcizeno nebo byla odcizena jeho tabulka s přidělenou státní poznávací značkou, nebo 

- podal žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru vozidel.

 

Nejčastější dotazy a situace:

 • Co je to Výzva k uhrazení určené částky?

Jedná se o částku, kterou má možnost provozovatel zaplatit za to, že nezajistil, aby jeho vozidlem došlo k porušení pravidel silničního provozu. Tato částka se uloží ve výši pokuty v blokovém řízení, kterou lze uložit příkazem na místě. Jedná se přibližně o polovinu pokuty, která je ukládána následně ve správním řízení. Je-li určená částka uhrazena nejpozději v den splatnosti, obecní úřad obce s rozšířenou působností věc odloží, tzn. dále nepátrá po řidiči vozidla. Částka je stanovena podle naměřené rychlosti vozidla po odečtení tolerance radaru, která činí 3 km/h od skutečně naměřené rychlosti. Při rychlosti nad 100 km/h se odečítají 3% ze skutečně naměřené rychlosti.

 • Dojde při uhrazení určené částky k zápisu bodů do karty řidiče?

V případě zaplacení určené částky nejsou připisovány žádné body do bodového hodnocení řidiče.
Nejedná se totiž o trest za přestupek řidiče, ale o postih za odpovědnost provozovatele vozidla.
Tento přestupek se nezapisuje do žádné evidence.

 • Co se stane, když provozovatel vozidla určenou částku neuhradí, ani nesdělí údaje k osobě řidiče?

Správní orgán odloží věc přestupku řidiče a následně přikročí k zahájení řízení o přestupku provozovatele vozidla.

 • Nevyzvedl jsem si zásilku s Výzvou na poště, jaké to má následky?

Po 10 dnech od uložení je zásilka vhozena do schránky, přičemž desátý den ode dne vyrozumění o uložení se považuje zásilka za doručenou a ode dne následujícího se počítá lhůta 30 dní na zaplacení, tak aby nejpozději 30 dne byly peníze na účtu správního orgánu.

 • Chci nahlásit, kdo vozidlo řídil. Jakým způsobem to mohu udělat?

Jedná se o podání ve smyslu správního řádu, které lze učinit pouze písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky, a to datovou zprávou do datové schránky MěÚ nebo emailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem. V případe emailu bez el. podpisu, toto podání ale musí být do 5 dnů potvrzeno písemně, nebo ústně do protokolu nebo elektronicky s využitím zaručeného el. podpisu. Pokud není doplněno, k takovému podání se vůbec nepřihlíží, tzn. jakoby nebylo učiněno.

 • Jaké údaje musím k osobě řidiče uvést?

Aby mohla být osoba řidiče řádně identifikována, je třeba uvést jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, případně adresu pro doručování. Na základě poskytnutých údajů správní orgán předvolá (vyzve) osobu řidiče ve věci k podání vysvětlení, ve kterém musí dojít k potvrzení řízení vozidla v době spáchání přestupku.

 • Co se stane v případě, kdy osoba řidiče nebude na výzvy správního orgánu reagovat nebo se k předmětnému přestupku nepřizná?

V případě, že osoba řidiče bude pro správní orgán nedostupná, nebude na výzvy reagovat nebo se k přestupku nepřizná (tudíž osoba řidiče nebude jednoznačně zjištěna), správní orgán, aniž zahájí řízení o přestupku, věc přestupku řidiče odloží, neboť nezjistí skutečnosti odůvodňující zahájit řízení proti určité osobě, a následně zahájí řízení o přestupku provozovatele vozidla. 

 • Chci vidět fotodokumentaci k přestupku, který byl vozidlem spáchán.

Fotodokumentace případu je viditelná 60 dnů od vyhotovení výzvy na https://prestupky.breclav.eu. Pro zobrazení fotografií je nutné zadat jedinečný kód, který je uveden na přední straně výzvy v rámečku, který se věnuje fotodokumentaci.

 • Vozidlo je prodáno, ale ke dni spáchání přestupku nebyla provedena změna (převod) v registru vozidel.

V takovém případě ale za přestupek provozovatele vozidla odpovídá osoba uvedená jako provozovatel v centrálním registru vozidel. Nepostačí doložení kupní smlouvy. Jestliže prodávající nesdělí skutečného řidiče vozidla, který by byl za přestupek postižen, bude řízení o přestupku vedeno s provozovatelem vozidla, který je uveden ke dni spáchání přestupku v registru vozidel, nikoliv osoba kupujícího uvedená v kupní smlouvě. Není připuštěna ani výjimka, kdy vlastník vozidla poskytne kupujícímu ověřenou plnou moc k přepisu údajů v registru vozidel.

Pokud se domníváte, že údaje v registru vozidel nesouhlasí, doložte kopii Technického průkazu vozidla osvědčující uvedenou skutečnost, že vozidlo bylo z prodávajícího „odhlášeno“

 • Vozidlo je provozováno nájemcem v rámci leasingové smlouvy.

Pokud správní orgán nezjistí totožnost skutečného řidiče a nedojde k jeho postihu, odpovídá provozovatel vozidla za přestupek a případně uloženou sankci pak může na podkladě smluv, uzavřených s nájemcem vymáhat po skutečném pachateli jednání majícího znaky přestupku.

Dle zákona o silničním provozu je provozovatelem vozidla vlastník nebo jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel. Pokud tedy správní orgán nezjistí totožnost skutečného řidiče a nedojde k jeho postihu, za předmětný přestupek odpovídá provozovatel vozidla uvedený v registru vozidel.

 • Vozidlo je provozováno autopůjčovnou a osoba, který si vozidlo zapůjčila již odcestovala mimo území České republiky.

Nutno správnímu orgánu sdělit údaje o totožnosti vypůjčitele, aby mu bylo možno doručovat písemnosti. Pokud se však nezjistí skutečnosti, odůvodňující zahájení řízení o přestupku proti konkrétní osobě, správní orgán věc odloží a za přestupek odpovídá provozovatel vozidla (autopůjčovna), který pak může případně uloženou pokutu vymáhat po vypůjčiteli. 

 • Nesouhlasím se spácháním přestupku

V případě, že se provozovatel vozidla domnívá, že ke spáchání přestupku vůbec nedošlo, musí se tato skutečnost prověřit ve standardním řízení o přestupku s řidičem, který vozidlo v době zadokumentování protiprávního jednání řídil. Provozovatel vozidla by tedy měl správnímu orgánu oznámit totožnost řidiče, s kterým bude následně zahájeno řízení o přestupku, kdy uvedený řidič má možnost uplatnit veškeré zákonné prostředky pro svoji obhajobu.

Jaké sankce hrozí řidiči?

V případě, že osoba řidiče bude zjištěna, ve správním řízení se dle zákona o silničním provozu řidiči uloží pokuta:

- ve výši 1500 Kč až 2500 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti do 20 km/h;

- ve výši 2500 Kč až 5000 Kč v případě překroční nejvyšší dovolené rychlosti o 20 km/h a více;

- ve výši 5000 Kč až 10000 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 40 km/h a více
a současně zákaz řízení motorových vozidel na dobu 6 – 12 měsíců

Řidiči vozidla budou připsány body a přestupkové jednání bude zaznamenáno do karty řidiče.  

Jaké sankce hrozí provozovateli v případě, že osoba řidiče nebude jednoznačně zjištěna?

V případě, že osoba řidiče nebude jednoznačně zjištěna a správní orgán zahájí správní řízení s provozovatelem vozidla, bude provozovateli uložena pokuta v rozmezí pokuty pro přestupek, jehož znaky porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje, kdy dle zákona o silničním provozu, tzn. pokuty budou uloženy v sazbách stejných jako u řidiče, avšak bez uložení zákazu řízení motorových vozidel a bez záznamu bodů. 

Informace k platbám:

Podrobné údaje o platbě naleznete na přední straně Výzvy k uhrazení určené částky. Na zadní straně výzvy naleznete QR kód, který obsahuje platební údaje.

Splatnost částky uvedené ve Výzvě je 30 dnů od doručení. Při platbě po této lhůtě vám musí být platba vrácena zpět a bude zahájeno správní řízení.

Zaplatit lze převodem z účtu, poštovní poukázkou na poště, nebo hotově na pokladně Městského úřadu Břeclav. Identifikátorem platby je variabilní symbol. Pokud nemáte možnost zadat při internetové platbě variabilní symbol, zadejte jej prosím do zprávy pro příjemce. Jestliže jste zapomněli při platbě zadat variabilní symbol, neprodleně nás kontaktujte na čísle 519 311 256. Platba bez variabilního symbolu nebude přiřazena k vašemu případu a váš přestupek by byl následně řešen ve správním řízení.

Jestliže pokutu zaplatíte omylem 2x, napište nám žádost o vrácení přeplatku. Ta musí obsahovat číslo účtu, variabilní symbol, případně IBAN a SWIFT. Žádost zašlete na e-mail robert.helesic@breclav.eu nebo poštou.