Občanský průkaz

Klíčové informace

  • Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.
  • Žadatel předkládá při žádosti doklady potřebné pro vydání občanského průkazu (rodný list a doklad o státním občanství, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji nebo cestovní pas ČR se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji).
  • Občanský průkaz lze vydat i občanovi, jehož svéprávnost byla omezena, občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.
  • Od 2. srpna 2021 se vydávají strojově čitelné občanské průkazy s biometrickými údaji, kterými jsou zobrazení obličeje a u občanů starších 12 let otisky prstů, uložené v nosiči dat.

Občanský průkaz se vydává

  • občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let,
  • občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let,
  • občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let a
  • občanům starším 12 let, u kterých není možné dočasně pořídit otisky prstů rukou, s dobou platnosti na 1 rok.

Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou, s výjimkou občanských průkazů vydaných do 30. června 2000, které pozbývají platnosti 2. srpna 2026.

Upozornění!

Při podání žádosti je nutná osobní přítomnost občana, k podání žádosti o vydání občanského průkazu nelze zmocnit jinou osobu. Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost.

Nový zákon o občanských průkazech nově upravuje důvody, které vedou ke skončení platnosti OP. Platnost občanského průkazu skončí uplynutím 45 dnů ode dne:

· ohlášení změny místa trvalého pobytu

· změny jména nebo příjmení

· změny rodného čísla

· změny pohlaví

· změny rodinného stavu (pokud je ve stávajícím OP uveden)

Lhůty pro vyřízení

· občanský průkaz se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti, anebo za správní poplatek ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů,

· dočasný občanský průkaz vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti.

Kde si můžete požádat o nový občanský průkaz

· Občan může požádat o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22 (bez ohledu na místo trvalého pobytu). Vydávajícím úřadem bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan podá žádost o vydání občanského průkazu.

Co předkládáte při žádosti o občanský průkaz

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, se předkládá:

· rodný list, a vzniknou-li pochybnosti o státním občanství, rovněž doklad o státním občanství občana, nebo

· cestovní pas České republiky se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.

K vydání prvního občanského průkazu po nabytí státního občanství, se předkládá:

· rodný list,

· doklad o státním občanství České republiky.

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, nebo po ukončení pobytu v cizině se předkládá:

· rodný list a doklad o státním občanství České republiky, nebo

· cestovní pas České republiky se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla omezena, se předkládá

· rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán, doklad o státním občanství České republiky, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji, nebo cestovní pas

· rozhodnutí o omezení svéprávnosti,

· občanský průkaz nebo cestovní doklad opatrovníka,

· veřejná listina, která zakládá nebo potvrzuje oprávnění podat žádost za občana.

K vydání nového občanského průkazu se předkládá dosavadní občanský průkaz. Občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen předložit

· rodný list, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství, rovněž doklad o státním občanství České republiky, nebo

· průkaz totožnosti; průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho podoby a státního občanství České republiky, umožňující identifikovat tohoto žadatele.

Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován rodný list, popř. další doklady.

Jedná-li se o vydání dočasného občanského průkazu (bez strojově čitelných údajů) občan předkládá:

· vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu;

· dvě stejné fotografie, které zobrazují jeho podobu

· doklad o státní občanství ČR

Občan, jemuž byl vydán dočasný občanský průkaz (bez strojově čitelných údajů), předkládá při podání žádosti o vydání občanského průkazu

· dočasný občanský průkaz a

· rodný list

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

Občan je povinen předložit další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při vyhotovování žádosti o vydání občanského průkazu mezi údaji v žádosti a údaji vedenými v informačních systémech veřejné správy.

Převzetí občanského průkazu

Kde lze občanský průkaz převzít

· občanský průkaz převezme občan u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání občanského průkazu; občanský průkaz vydávaný ve lhůtě 30 dnů lze za správní poplatek převzít i u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvede v žádosti;

· občanský průkaz vydávaný ve zkrácené lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin lze převzít pouze u Ministerstva vnitra na adrese Praha 4, Na Pankráci 72;

· občanský průkaz vydávaný ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání občanského průkazu nebo u Ministerstva vnitra na adrese Praha 4, Na Pankráci 72.

Při převzetí nového občanského průkazu je občan povinen odevzdat dosavadní občanský průkaz, který správní orgán znehodnotí. Požádá-li o to občan, správní orgán mu znehodnocený občanský průkaz ponechá.

Správní poplatky

Vydání občanského průkazu do 24 hodin osobě mladší 15 let - 500 Kč

Vydání občanského průkazu do 24 hodin osobě starší 15 let - 1000 Kč

Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů osobě mladší 15 let - 300 Kč

Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů osobě starší 15 let - 500 Kč

Vydání občanského průkazu osobě mladší 15 let - 100 Kč

Vydání občanského průkazu osobě starší 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky - 200 Kč

Vydání občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy - 200 Kč

Převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti - 100 Kč

Vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu - 200 Kč

Vydání dočasného občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství ČR osobě mladší 15 let -100,- Kč

Vydání dočasného občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství ČR osobě starší 15 let - 200,- Kč

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00 Dnes
Pá: neúřední den
Objednat se online