Odpady - svoz, třídění a likvidace

Klíčové informace

 • Povinností města je udržovat na svém území pořádek a zamezit černým skládkám a chránit tak krajinu a životní prostředí. Musí tedy zajišťovat likvidaci odpadů.
 • Na území města jsou k tomuto účelu rozmístěny kontejnery a odpadkové koše. Kontejnery na komunální odpad jsou ve vlastnictví majitelů nemovitostí a je jejich povinností je udržovat v dobrém technickém stavu a pořádek kolem nich.
 • Libovolné odkládání komunálního odpadu a objemného odpadu (sedačky skříně atd.) je na celém území města zakázáno a jedná se podle zákona o přestupek.

Město Břeclav proto pro své občany zajišťuje

 • svoz a likvidaci komunálního odpadu,
 • svoz a likvidaci bio nádob o objemu 240l přímo od občanů – nádoby vydávají TS Břeclav, svozový kalendář na celý rok – viz web TS Břeclav
 • vývoz kontejnerů na separovaný odpad,
 • zajišťuje a vyváží velkoobjemové kontejnery,
 • likviduje černé skládky a jiný nepořádek na území města,
 • zajišťuje deratizaci - vyšší výskyt hlodavců (potkanů, krys) na území města je nutné hlásit na níže uvedených kontaktech, aby mohla být zahájena jejich likvidace. 

Třídění odpadu

Povinností každého občana města je třídit komunální odpad. Odpad se třídí následovně:

 • papír (mimo mastné, voskované, tvrzené, omyvatelné, kopírovací a jinak znečištěné papíry) – modré kontejnery
 • plasty včetně nápojového kartonu (mimo pryž, obalů od nebezpečných látek, chemikálií apod.) – žluté kontejnery
 • sklo (mimo kovové uzávěry, zrcadla, porcelán, keramiku, drátěné sklo, autosklo) – zelené kontejnery
 • kovové odpady – sběrný dvůr
 • bio odpad – velkoobjemové kontejnery na stanovených místech území města, sběrný dvůr
 • elektrozařízení drobného charakteru – červené kontejnery a sběrný dvůr
 • elektrozařízení větší (pračky, ledničky atd.) – sběrný dvůr
 • kuchyňský olej - TMAVĚ ZELENÁ
 • nebezpečný odpad (baterie, akumulátory, barvy, laky, rozpouštědla, lepidla, kyseliny, zásady, pesticidy, motorový olej a tuk, plechovky od nátěrových hmot apod.) – sběrný dvůr
 • velkoobjemový kontejner je určen pouze pro ukládání uličních smetků a odpadu ze zeleně (bioodpad)

Sběrný dvůr 

Občané města Břeclavi mohou na sběrný dvůr společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Sovadinova 2, 690 02 v Břeclavi ukládat (prokázáním totožnosti a trvalého bydliště) zdarma do 100 kg/osobu/den tyto odpady:

 • bioodpad ke kompostování (tráva, listí, plevel, padané ovoce apod.)
 • nekompostovatelný bioodpad (větve, kořeny apod.)
 • velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, podlahová krytina apod.)
 • nebezpečný odpad (baterie, akumulátory, barvy, laky, rozpouštědla, lepidla, kyseliny, zásady, pesticidy, motorový olej a tuk, plechovky od nátěrových hmot apod.)
 • kovy
 • směsný komunální odpad
 • papír, plasty, sklo
 • jedlé oleje

V případě dodání odpadu nad 100 kg si občané hradí likvidaci veškerých odpadů dle platného ceníku AVE CZ (provozovna Břeclav).

Tato výjimka se nevztahuje na pneumatiky a stavební odpady. Tyto odpady si občané hradí od prvního kilogramu dle platného ceníku AVE CZ (provozovna Břeclav).

Všechny fyzické a právnické osoby mohou na sběrném dvoře zdarma v rámci zpětného odběru ukládat elektrozařízení běžně vyskytující se v domácnostech v přiměřeném množství (chladící technika, televizory, výpočetní technika, audio, DVD a jiná elektronika, elektrické sporáky, fény, elektr. hračky, zářivky)

Provozní doba sběrného dvoru:

ZIMNÍ PROVOZ (1.11. do 31.3.): 

Úterý, čtvrtek a sobota (od 8:00 do 17:00 hod) 

LETNÍ PROVOZ (1.4. až 31.10.):

Pondělí až sobota (od 8:00 do 17:00 hod)

Ve státní svátky je sběrný dvůr pro veřejnost uzavřen.

Sběrné místo  Hájová (v Poštorné)

Sběrné místo v Poštorné provozují Technické služby Břeclav.

Provozní doba: úterý, čtvrtek od 8:00 do 17:00 hod. sobota od 8:00 do 12:00 hod.

Ve státní svátky je sběrné místo pro veřejnost uzavřeno.