Poplatek za užívání veřejného prostranství

Klíčové informace

  • Poplatek platí fyzické nebo právnické osoby za zvláštní užívání veřejného prostranství - provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce.
  • Za veřejné prostranství se považují chodníky, náměstí, parky, veřejná zeleň, veřejná zeleň mezi chodníkem a vozovkou na ulicích a lokalitách v Břeclavi.
  • Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.
  • Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství správci poplatku – tj. Městskému úřadu Břeclav, odboru ekonomickému, musí být provedeno nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, pak je ohlášení potřeba provést nejbližší následující pracovní den.
  • Ohlášení se podává písemně formou přihlášky, kterou žadatel vyplní a podá na Městském úřadu Břeclav poštou, osobně, emailem nebo do datové schránky.
  • Pokud vznikne poplatníkovi přeplatek na místním poplatku, na základě podané žádosti vrací správce poplatku vratitelný přeplatek bezhotovostním převodem na účet vedený u poskytovatele platebních služeb určený poplatníkem nebo poštovním poukazem nebo v hotovosti, pokud jeho výše nepřesahuje 1000 Kč.

Poplatky

Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství je určena za každý započatý metr čtvereční a každý i započatý den nebo paušální částkou na měsíc nebo rok dle tarifních pásem.

Tarifní pásma

Tarifní pásmo 1

ulice Národních hrdinů, nám. T. G. Masaryka, ulice Sladová (od nám. T. G. Masaryka po ul. Čermákovu), ulice U Tržiště, nábř. Komenského (od ul. 17. listopadu po ul. Čermákovu), ulice 17. listopadu, ulice J. Palacha, Smetanovo nábřeží (od ul. J. Palacha po ul. Čechovu), ulice Jungmannova (od ul. J. Palacha po ul. Čechovu), ulice Žerotínova (od Sady 28. října po ul. Čechovu), ulice Sovadinova (od ul. J. Palacha po ul. Na Zahradách), ulice Husova (od ul. J. Palacha po ul. Slováckou), ulice B. Němcové, ulice Libušina, ulice Nová, ulice Stromořadní (od ul. Sady 28. října po ul. Slováckou), Sady 28. října, ulice Národního odboje (od ul. J. Palacha po ul. Čechovu), ul. Slovácká (od ul. Stromořadní po ul. Husova), ulice Čechova (od Smetanova nábřeží po ul. Žerotínovu), ulice Veslařská (od ulice Národních hrdinů po ul. Fibichovu), ulice U Stadionu (od ul. Národních hrdinů po areál Tržnice), ulice Lidická (po ul. U Sýpek), tř. 1. máje, ulice J. Skácela

Tarifní pásmo 2

Ostatní ulice nebo jejich části, které nejsou zařazeny do 1. pásma.

Výše poplatků

Za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 

a) stoly, pulty, prodejní stánky, pojízdné prodejny               50 Kč /m2 /den

Paušální částka:

1. pásmo                     450 Kč/m2/měsíc

2. pásmo                     400 Kč/m2/měsíc

b) zařízení umístěné před prodejnou sloužící k vystavení zboží za účelem jeho reklamy                100  Kč/m2/den

Paušální částka:

1. pásmo                     500 Kč/m2/měsíc

2. pásmo                     400 Kč/m2/měsíc

c) posezení a předzahrádky pro účely poskytování občerstvení      10 Kč/m2/den

Paušální částka:

1. pásmo                     100 Kč/m2/měsíc

2. pásmo                     50 Kč/m2/měsíc

Za umístění reklamního zařízení

a) reklama typu „A“               20 Kč/m2/den

    reklama typu vystavení automobilu          30 Kč/m2/den

Paušální částka:

1. pásmo                                300 Kč/m2/měsíc

2. pásmo                                250 Kč/m2/měsíc

b) ostatní reklamní zařízení (reklamní plocha do 3,99 m2 )                                     15 Kč/m2/den

c) velkoplošné reklamy - billboardy (reklamní plocha od 4 m2 včetně)       100 Kč/m2/den

Paušální částka:

1. pásmo                    650 Kč/m2/měsíc

2. pásmo                    500 Kč/m2/měsíc

1. pásmo                    7.300 Kč/m2/rok

2. pásmo                    5.500 Kč/m2/rok

Za užívání pro kulturní, sportovní a reklamní akce

a) 1.-2. pásmo                 10 Kč/m2/den

b) 3. pásmo                       1 Kč/m2/den

Paušální částka:

1. pásmo                                            80 Kč/m2/měsíc

2. pásmo                                            50 Kč/m2/měsíc

Za umístění skládek a stavebních zařízení                5 Kč/m2/den

Za umístění lunaparků, kolotočů a jiných atrakcí

a) zařízení cirkusů                                         3  Kč/m2/den

b) zařízení lunaparků a jiných atrakcí           6 Kč/m2/den

Při provádění výkopových prací                    5 Kč/m2/den

Za vyhrazení trvalého parkovacího místa     10 Kč/m2/den

Paušální částka pro 1 osobní vozidlo:

1. pásmo                                                        500 Kč/měsíc

2. pásmo                                                        300 Kč/měsíc

1. pásmo                                                        5.000 Kč/rok

2. pásmo                                                        3.000 Kč/rok

Paušální částka pro 1 nákladní vozidlo:

2.000 Kč/měsíc

20.000 Kč/rok

Poplatek se neplatí

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely.

c) za užívání veřejného prostranství, pokud se jedná o prostranství, které není ve vlastnictví Města Břeclav,

d) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro orgány policie, požární útvary, zdravotní službu a Město Břeclav, příspěvkové organizace a organizační složky města Břeclavi,

e) z akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného,

f) z akcí pořádaných Městem Břeclav, příspěvkovými organizacemi a organizačními složkami města Břeclavi.

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00 Dnes
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den