Pořádání veřejné sbírky

Klíčové informace

  • Veřejná sbírka je získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy, sportu nebo ochranu kulturních památek, tradic nebo životního prostředí.
  • Veřejnou sbírku může konat pouze právnická osoba (občanské sdružení, neziskové organizace, charity, obce atd.), fyzické osoby veřejnou sbírku konat nemohou.
  • Veřejnou sbírku lze konat pokladničkami, prodejem předmětů nebo vstupenek (jestliže je příspěvek zahrnut v ceně).
  • Provádí-li se sbírka pokladničkami, musí právnická osoba předem oznámit jejich počet a umístění obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu budou pokladničky rozmístěny, nebo oznámit, že pokladničky budou přenosné, a zabezpečit pokladničky proti odcizení. Pokladničky musí právnická osoba dále zabezpečit proti neoprávněnému otevření, a to tak, aby bez porušení tohoto zabezpečení nemohl být jejich obsah vyjmut. Takto zabezpečené pokladničky obecní úřad zapečetí.
  • Otevření pokladničky musí právnická osoba oznámit neméně 3 pracovní dny předem, s uvedením data pracovního dne a hodiny, obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu pokladničku umístila.

Kontrola osob provádějící veřejné sbírky

Při kontrole osob pohybujících se po městě za účelem vybíraní prostředků na veřejnou, vždy kontrolujte kopii osvědčení o povolení konání veřejné sbírky a plnou moc.

Osvědčení - vydává buď krajský úřad, nebo ministerstvo.

Plná moc – uděluje právnická osoba, která sbírku organizuje fyzické osobě, která sbírku osobně provádí. Musí být vydaná přímo na jméno osoby, která sbírku provádí. Tato osoba musí být starší 15 let.

Pokud se osoba, která sbírku provádí, neprokáže kopií osvědčení a plnou mocí, jedná se o přestupek podle § 25 odst. 2 zákona 117/2001.

V takovém případě kontaktujte městskou policii, která to oznámí na Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor správní a Krajský živnostenský úřad, oddělení správní, k řešení přestupku.

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00 Dnes
Pá: neúřední den