Prodej, výkup a směna nemovitých věcí

Klíčové informace

 • Město Břeclav jako veřejnoprávní korporace má vlastní majetek, a to včetně nemovitých věcí, tj. pozemků a staveb. Nemovité věci ve vlastnictví města Břeclav jsou vedeny na listu vlastnickém č. 10001, případně na jiných číslech listů vlastnických, pro obec Břeclav u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Břeclav.
 • Prodej, výkup a směnu nemovitých věcí schvaluje zastupitelstvo města a jsou realizovány dle platných Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclavi, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodej majetku 

Město Břeclav prodává pozemky, které jsou z hlediska územního plánování, rozvoje města a správy místních komunikací zpravidla nepotřebné, dále pozemky určené k majetkoprávnímu vypořádání (např. pod stavbou v cizím vlastnictví), apod.

Žádost o prodej nemovitých věcí se podává písemně nebo prostřednictvím datové zprávy (musí mít zaručený elektronický podpis) a musí obsahovat:

 • Jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, případě dodací adresu, telefonní a e-mailový kontakt. V případě právnické osoby, její název, sídlo, kontaktní osobu nebo osobu zastupující (případně i plnou moc), telefonní a e-mailový kontakt.
 • Označené požadované nemovité věci – parcelní číslo, číslo popisné, a uvedení katastrálního území.
 • V případě žádosti o část pozemku, zákres požadované části pozemku do katastrální mapy a požadovaná výměra (geometrický plán je předkládán až po schválení záměru pozemku).
 • Účel za jakým má být nemovitá věc odprodána (musí být v souladu s územním plánem).

Město Břeclav prodává nemovité věci za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Výjimku tvoří pozemky pod garážemi postavenými před rokem 1990, takovéto pozemky prodává za 500 Kč/m2.

Výkup majetku

Město Břeclav vykupuje převážně pozemky pod místními komunikacemi (pod vozovkami, cyklostezkami a chodníky), pozemky tvořící veřejné prostranství a pozemky, na kterých se nachází veřejná zeleň, a dále pozemky, které jsou důležité pro rozvoj města, např. které jsou vhodné na plánované investice města (cyklostezky, parkoviště, apod.)

Nabídka na výkup nemovitých věcí se podává písemně nebo prostřednictvím datové zprávy (musí mít zaručený elektronický podpis) a musí obsahovat:

 • Jméno a příjmení vlastníka nemovité věci (prodávajícího), adresu trvalého bydliště, případě dodací adresu, telefonní a e-mailový kontakt. V případě právnické osoby, její název, sídlo, kontaktní osobu nebo osobu zastupující (případně i plnou moc), telefonní a e-mailový kontakt.
 • Označené nabízené nemovité věci – parcelní číslo, číslo popisné, a uvedení katastrálního území.

Město Břeclav vykupuje pozemky pod místními komunikacemi zpravidla za cenu 250 Kč/m2, ostatní za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

Směna pozemků

Směny pozemků se mohou realizovat v případě souhlasu stran, především pokud jsou městu Břeclav nabídnuty strategické pozemky, vhodné pro další rozvoj města.

Žádost na směnu nemovitých věcí se podává písemně nebo prostřednictvím datové zprávy (musí mít zaručený elektronický podpis) a musí obsahovat:

 • Jméno a příjmení vlastníka nemovité věci (žadatele), adresu trvalého bydliště, případě dodací adresu, telefonní a e-mailový kontakt. V případě právnické osoby, její název, sídlo, kontaktní osobu nebo osobu zastupující (případně i plnou moc), telefonní     a e-mailový kontakt.
 • Označené nabízené a požadované nemovité věci – parcelní číslo, číslo popisné, a uvedení katastrálního území, v případě částí pozemků i zákres do katastrální mapy a požadovaná či nabízená výměra pozemku,
 • Účel za jakým chce žadatel získat nemovité věci v majetku města Břeclavi.

Směny pozemků se realizují převážně s finančním dorovnáním, kdy ceny jsou stanoveny znaleckým posudkem.

 Veškeré náklady spojené s převody nemovitých věcí (geometrický plán, znalecký posudek, správní poplatek za provedení vkladu do katastru nemovitostí) platí žadatel, v případě směn pozemku na základě dohody stran.

Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav - účinnost 20.6.2019

 

 

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00 Dnes
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den