Pronájem a správa bytů

Klíčové informace

  •  Město Břeclav jako veřejnoprávní korporace má vlastní majetek, a to včetně bytových domů a bytových jednotek, které nabízí k pronájmu.
  •  Pronájem bytů ve vlastnictví města Břeclavi je realizován dle Pravidel nájmu, výpůjčky a zřizování věcných břemene u nemovitých věcí ve vlastnictví města Břeclav, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
  •  Nájemní smlouvy schvaluje rada města a jsou uzavírány písemně.

 

 Žádost o nájem městského bytu

Žádosti o nájem bytů se podávají na stanoveném formuláři na ODBOR MAJETKOVÝ, který je eviduje podle data podání a zařazuje je do seznamu žadatelů.

Žádost může podat žadatel starší 18 let, který:

  • Není nájemcem obecního bytu (kromě nájmů na dobu určitou), či vlastníkem bytu družstevního popř. jiného bytu, ani rodinného, bytového domu, resp. jejich částí, popř. jiných prostor či nemovitosti určených zcela či zčásti k bydlení.
  • Jehož manžel/ka nevlastní a není nájemcem bytu nebo rodinného a bytového domu, resp. jejich části.
  • Nemá dluh vůči městu Břeclav ani jím zřízeným organizacím.
  • Nemá právo věcného břemene užívání bytu či nemovitosti určené zcela či zčásti k bydlení.

Seznam žadatelů je veden s platností jednoho roku a je průběžně aktualizován, přičemž každému žadateli je přiřazeno bodové ohodnocení, které slouží jako pomocné kritérium pro rozhodování o nájmech bytů, přičemž nezakládá nárok na nájem bytu kterémukoliv ze žadatelů. Bodové hodnocení tvoří Přílohu č. 5 Pravidel nájmu, výpůjčky a zřizování věcných břemene u nemovitých věcí ve vlastnictví města Břeclav.

 

Nájemné

Výše nájmu se stanoví dohodou podle polohy a atraktivnosti nemovitosti, účelu a způsobu jejího využití, apod. O výši nájemného rozhoduje rada města a jeho aktuální stanovená výše je uvedena v příloze č. 2 Pravidel nájmu, výpůjčky a zřizování věcných břemene u nemovitých věcí ve vlastnictví města Břeclav.

Správa a údržba bytových domů a bytů

Každý nájemník je povinen se k bytu i bytovému domu, ve kterém se pronajatý byt nachází, chovat tak, aby tyto prostory úmyslně nepoškozoval a udržoval je v pořádku. Bytové domy a byty spravuje a udržuje odbor majetkový. Zajišťuje správu, opravy a přívod energií, nutné opravy v prostorách domů aj. Nájemníci jsou povinni hlásit všechny zjištěné závady.

Žádosti lze podávat na adresu: Městský úřad Břeclav, Odbor majetkový, oddělení správy nemovitostí, náměstí T. G. Masaryka 42/3, Břeclav PSČ 690 81.

 

Žádost o byt - formulářČestné prohlášení k žádosti o byt 

Pravidla nájmu, výpůjčky a ZVB u nemovitých věcí ve vlastnictví města Břeclav od 1. 3. 2024

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den