Pronájem a správa nebytových prostor

Klíčové informace

 • Město Břeclav nabízí možnost krátkodobého a dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v budovách ve svém vlastnictví. 
 • Pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města Břeclavi je realizován dle Pravidel nájmu, výpůjčky a zřizování věcných břemene u nemovitých věcí ve vlastnictví města Břeclav, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 • Nájemní smlouvy schvaluje rada města a jsou uzavírány písemně. U vybraných krátkodobých nájmů je rozhodování o uzavření nájemní smlouvy svěřeno odboru majetkovému.

 Pronajmout si lze prostory mj. v následujících objektech:

 • Lednická 21/80 v Charvátské Nové Vsi (krátkodobé nájmy)
 • Národních hrdinů 3487/20A v Břeclavi – tzv. tržnice III v areálu bývalého cukrovaru (Rena Hall)
 • Náměstí T. G. Masaryka 38/10 v Břeclavi – bývalý městský úřad (kancelářské prostory, obřadní síň)
 • 17. listopadu 2995/1a – Dům školství v Břeclavi (kancelářské prostory, školící prostory, sál)
 • Kulturní dům v Poštorné, Hraniční 386/34
 • Ostatní prostory za předpokladu, že na jejich užívání již není uzavřena smlouva

Nájemné

 • Výše nájemného u vybraných nemovitostí je stanovena v příloze č. 3 Pravidel nájmu, výpůjčky a zřizování věcných břemene u nemovitých věcí ve vlastnictví města Břeclav.
 • Výše nájemného se stanoví dohodou s přihlédnutím ke stavu prostor, poloze a atraktivnosti prostor, účelu a způsobu využití, poptávky, apod.

 

Kulturní dům Na Obecní ve Staré Břeclavi

Informace k pronájmu prostor naleznete zde:

http://www.slovackykruzek.cz/

Sokolovna na ulici kpt. Nálepky v Charvátské Nové Vsi

Informace k pronájmu prostor naleznete zde:

http://www.charvatska.jex.cz/info/kontakt

 

Krátkodobé nájmy nebo výpůjčky výše uvedených prostor si prosím rezervujte na tomto odkazu: https://msbv.cz/reservation

 Žádost o pronájem nebytových prostor

Žádost o pronájem nebytových prostor musí být podána písemně nebo prostřednictvím datové zprávy (musí mít zaručený elektronický podpis). 

Žádost musí obsahovat:

 • Jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, případě dodací adresu, telefonní a e-mailový kontakt. V případě právnické osoby, její název, sídlo, kontaktní osobu nebo osobu zastupující (případně i plnou moc), telefonní a e-mailový kontakt.
 • Označení prostor (místnosti) a požadované budovy – adresa, případně název budovy.
 • Účel za jakým má být prostor pronajímán.
 • Termín a doba pronájmu.

Žádosti lze podat na adresu: Městský úřad Břeclav, Odbor majetkový, oddělení správy nemovitostí, náměstí T. G. Masaryka 42/3, Břeclav PSČ 690 81.

Pravidla nájmu, výpůjčky a ZVB u nemovitých věcí ve vlastnictví města Břeclav od 1. 3. 2024

 

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00 Dnes
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den