Pronájem, zemědělský pacht a výpůjčka nemovitých věcí

Klíčové informace

  • Nemovitosti ve vlastnictví města Břeclav jsou vedeny na listu vlastnickém č. 10001, případně na jiných číslech listů vlastnických, pro obec Břeclav u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Břeclav.
  • Pronájem, zemědělský pacht a výpůjčku nemovitých věcí schvaluje rada města a jsou realizovány dle Pravidel nájmu, výpůjčky a zřizování věcných břemene u nemovitých věcí ve vlastnictví města Břeclav, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  • Smlouvy jsou uzavírány písemně.

Pronájem

 • Město Břeclav pronajímá pozemky, které nejsou určené k zemědělskému využití. Jedná se např. o pozemky pod stavbami, pod prodejními stánky, pozemky užívané jako parkoviště.

 • Nájemné u vybraných pozemků je stanoveno v Příloze č. 1 Pravidel o nájmu, výpůjčce a zřizování věcných břemene u nemovitých věcí ve vlastnictví města Břeclav.

Zemědělský pacht

Zemědělský pacht se zřizuje u pozemků, které mají být přenechány pachtýři k zemědělskému využití. Jedná se o pozemky druhu orná půda, zahrada, vinice, lesy. Pachtýř může v souladu se smlouvou o zemědělském pachtu užívat pozemek a požívat plody a výnosy z něho plynoucí.

Pachtovné u vybraných pozemků je stanovena v Příloze č. 1 Pravidel o nájmu, výpůjčce a zřizování věcných břemene u nemovitých věcí ve vlastnictví města Břeclav.

Výpůjčka

  • Výpůjčka pozemku může být sjednána za účelem údržby veřejné zeleně na veřejných prostranstvích a předzahrádkách - neoplocených pozemcích.
  • Výpůjčka se zřizuje bezúplatně.

Žádost

 Žádost o pronájem, zemědělský pacht nebo výpůjčku musí být podána písemně nebo prostřednictvím datové zprávy (musí mít zaručený elektronický podpis). Žádost musí obsahovat:

  • Jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, případě dodací adresu, telefonní a e-mailový kontakt. V případě právnické osoby, její název, sídlo, kontaktní osobu nebo osobu zastupující (případně i plnou moc), telefonní a e-mailový kontakt.
  • Označení požadované nemovité věci – parcelní číslo, číslo popisné, a uvedení katastrálního území.
  • V případě žádosti o část pozemku, zákres požadované části pozemku do katastrální mapy a požadovaná výměra.
  • Účel za jakým má být nemovitá věc užívána.

Pravidla nájmu, výpůjčky a ZVB u nemovitých věcí ve vlastnictví města Břeclav od 1. 3. 2024

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00 Dnes
Pá: neúřední den