Realizace stavby na území významného krajinného prvku (lesa, údolní nivy, rybníka, vodního toku)

Klíčové informace

  • Umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží, těžba nerostů a rozsáhlejší kácení dřevin mohou poškodit esteticky nebo ekologicky hodnotné části krajiny, tzv. významné krajinné prvky.
  • Krajinné prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy
  • V případě, že zamýšlíte některý z výše uvedených zásahů na území významného krajinného prvku, je nutné si opatřit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí.

Žádost se nemusí podávat na předepsaném formuláři, ale musí obsahovat

  • Jméno, adresu, datum narození/IČ a telefon žadatele.
  • Popis zásahu.
  • Zákres do katastrální mapy nebo situační výkres.
  • V případě staveb je vhodné doložit projektovou dokumentaci nebo její část, která se k zásahu vztahuje.

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00 Dnes
Út: pouze po předchozí telefonické dohodě
St: 8.00 – 17.00
Čt: pouze po předchozí telefonické dohodě
Pá: neúřední den