Stavební povolení - veřejnoprávní smlouva

Klíčové informace

  • Žadatel podá vyplněnou žádost u Speciálního stavebního úřadu.


K žádosti žadatel předloží 

Návrh veřejnoprávní smlouvy, který obsahuje:
a) označení smluvních stran
b) základní údaje o požadovaném záměru (rozsah, účel, způsob a doba trvání)
c) označení pozemků, na kterých se stavba povoluje
d) podmínky pro provádění stavby, popř. pro její užívání a podmínky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů
e) osoby, které by byly účastníky stavebního řízení, pokud by bylo vedeno

K návrhu účastník dále připojí:

a) souhlasná stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
b) souhlasná stanoviska dotčených orgánů
c) územní rozhodnutí nebo územní souhlas, příp. vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování
d) v případě zastoupení, plnou moc
e) doklady prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající
věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě
f) projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby, dokladovou část, zásady organizace výstavby a dokumentaci objektů a to minimálně ve dvou vyhotoveních
g) plán kontrolních prohlídek stavby z hlediska jejich budoucího využití

Poplatky

Žadatel zaplatí správní poplatek ve výši 5 000 Kč.

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den