Umístění stavby na lesním pozemku nebo do vzdálenosti 30 m od jeho okraje

Klíčové informace

  • K záměru umístění stavby (nebo obdobného záměru) na lesním pozemku je nutné požádat o závazné stanovisko.
  • Žádost podává fyzická nebo právnická osoba, jež má zájem na realizaci stavby, a to na předepsaném formuláři.
  • Na základě žádosti podané na Městském úřadě Břeclav, odboru stavebního a životního prostředí, oddělení zemědělství a ochrany přírody, bude k záměru umístění stavby (nebo obdobného záměru) na lesním pozemku vydáno závazné stanovisko.
  • Obsah tohoto stanoviska, včetně uložení příp. podmínek, je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. 
  • Po vydání územního rozhodnutí příslušným úřadem je zpravidla nutné zažádat Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení zemědělství a ochrany přírody,  o povolení odnětí nebo omezení ve využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). 
  • V lesním zákoně je taxativně stanoveno, která zařízení lze umístit na pozemcích určených k plnění funkcí lesa bez odnětí.
  • Obdobně se postupuje i u dotčení pozemků ve vzdálenosti 30 m od okraje lesa s tím, že se již o odnětí nebo omezení z PUPFL nežádá.

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00 Dnes
Út: pouze po předchozí telefonické dohodě
St: 8.00 – 17.00
Čt: pouze po předchozí telefonické dohodě
Pá: neúřední den