Umísťování spalovacích zařízení - výrobních objektů a činností

Klíčové informace

  • Žádat o závazné stanovisko je třeba pokud se jedná o soustavy vytápění o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, zdrojů vytápění na tuhá a plynná paliva o tepelném výkonu do 300 kW, činnosti, které emitují do ovzduší těkavé organické látky se spotřebou do 0,6 t/rok, apod.).
  • Orgánem ochrany ovzduší příslušným k vydání závazného stanoviska je místně příslušný pověřený obecní úřad obce s rozšířenou působností - Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, ovzduší a památkové péče.
  • Závazné stanovisko potřebuje provozovatel stavby k územnímu řízení, stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu, pokud  je součástí stavby stacionární zdroj znečišťování ovzduší a činnosti neuvedené v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. (dále jen zákon).
  • K žádosti je třeba doložit projektovou dokumentaci zpracovanou oprávněným projektantem, popis technologie či záměru, technické údaje instalovaných spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší, bezpečnostní nebo technické listy používaných přípravků, revizní zprávy.

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: pouze po předchozí telefonické dohodě
St: 8.00 – 17.00
Čt: pouze po předchozí telefonické dohodě
Pá: neúřední den