Věcná břemena a služebnosti

Klíčové informace

 • Věcná břemena slouží k využití cizí věci (většinou nemovité), město Břeclav je na svém majetku zřizuje v případě, že věcné břemeno není v rozporu se zájmem města a není-li vhodné nebo možné věc řešit její koupí nebo nájmem.
 • Věcná břemena na majetku města se zřizují zejména z důvodu zatížení pozemku právem chůze či jízdy a zřízení, vedení, provozování a udržování inženýrských sítí apod.
 • Věcná břemena se nezřizují v případech budování přípojek ke stavbám určených k bydlení (přípojka elektrická, vodovodní, kanalizační, plynovodní, apod.). V takovém případě se uděluje jen souhlas vlastníka.
 • Zřízení věcného břemene schvaluje rada města. Smlouvy o zřízení věcného břemen jsou uzavírány písemně a vkládány do katastru nemovitostí.

Druhy věcných břemen 

Věcná břemena rozdělujeme na:

 • Služebnosti, kdy je vlastník věci povinen něco strpět nebo se něčeho zdržet ve prospěch jiné osoby.
 • Reálná břemena, která ukládají vlastníkovi věci něco dát nebo něco konat ve prospěch jiného.

Poplatky 

Zřízení věcného břemene je zpoplatněno jednorázovou částkou stanovenou dle přílohy č. 4 o Pravidlech nájmu, výpůjčky a zřizování věcných břemene u nemovitých věcí ve vlastnictví města Břeclav následovně:

 • Liniová vedení na pozemku – 300 Kč bez DPH za 1 m2 dotčené plochy (minimálně 300 Kč za běžný metr délky vedení).
 • Rozvodná skříň na budově – 2 000 Kč/kus.
 • Sloup, pilíř, stožár nebo rozvodná skříň na pozemku – 2 000 Kč/kus.
 • Nájezd do garáže k rodinnému domu přes chodník – 1 000 Kč/kus – jeden nájezd bez ohledu na velikost dotčené plochy. 

Celková náhrada za zřízení jednoho věcného břemene činí minimálně 2 000 Kč bez DPH.

Není-li jednoznačně možné náhradu stanovit podle výše uvedeného, bude náhrada za zřízení věcného břemene stanovena v obvyklé výši znaleckým posudkem.

Žádost o zřízení věcného břemene

Žádost o zřízení věcného břemene musí být podána písemně nebo prostřednictvím datové zprávy (musí mít zaručený elektronický podpis). Žádost musí obsahovat:

 • Jméno a příjmení žadatele a investora, adresu trvalého bydliště, případě dodací adresu, telefonní a e-mailový kontakt. V případě právnické osoby, její název, sídlo, kontaktní osobu nebo osobu zastupující (případně i plnou moc), telefonní a e-mailový kontakt,
 • Plnou moc v případě zastupující osoby
 • Označení požadované věci – u pozemku parcelní číslo, číslo popisné, a uvedení katastrálního území.
 • V případě části pozemku zákres požadované části pozemku do katastrální mapy a požadovaná výměra, případně geometrický plán se zákresem věcného břemene včetně výpočtu výměr věcných břemen.
 • V případě liniového vedení je potřeba uvést jeho délku v metrech.
 • Účel, za jakým má být věcné břemeno zřízeno.

Žádosti se podávají na adrese: Městský úřad Břeclav, Odbor majetkový, oddělení majetkové, nám. T. G. Masaryka 42/3, Břeclav PSČ 690 81.

Pravidla nájmu, výpůjčky a ZVB u nemovitých věcí ve vlastnictví města Břeclav od 1. 3. 2024

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den