Vozovky a chodníky – čištění, zimní údržba a náhrada škody

Klíčové informace

 • Město Břeclav je vlastníkem místních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, které slouží převážně k místní dopravě na území obce. Mezi místní komunikace řadíme i chodníky pro pěší a cyklostezky.
 • Správu, údržbu, čištění a zimní údržbu všech pozemních komunikací ve vlastnictví města Břeclavi mají v kompetenci TECHNICKÉ SLUŽBY BŘECLAV.

 Čištění

Mezi udržování pořádku ve městě, jak na pozemních komunikacích, tak na dalších veřejných prostranstvích řadíme:

 • zametaní vozovek, cyklostezek a chodníků
 • sběr psích exkrementů
 • vývoz odpadkových košů, zajištění nových a výměna poškozených odpadkových košů

Zimní údržba

Zimní údržba zahrnuje uhrnutí sněhu a posyp vozovek i chodníků.

Veškeré žádostí a podněty týkající se čištění a zimní údržby je třeba podávat písemně, s uvedením následujícího:

 • označení daného místa (název ulice a bližší lokalizace (číslo domu, atd)
 • popis problému, který je třeba řešit
 • fotodokumentaci
 • vaše kontaktní údaje (adresa trvalého bydliště, případně doručovací adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa)

 Náhrada škody

Za škodu či úraz, jejíž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, odpovídá jeho vlastník. Je třeba si uvědomit, že i když k úrazu dojde na zdánlivě neudržovaném chodníku, ne vždy je odpovědno město.

V případě úrazu na chodníku je potřeba písemně doložit na městský úřad pro pojišťovnu následující informace:

 • jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, doručovací adresu, pokud je rozdílná od trvalého bydliště poškozeného, telefonní, popř. i e-mailové spojení
 • písemné uplatnění požadavku o náhradu škody s uvedením kdy a kde k úrazu došlo (den a hodina), popis události
 • fotku místa kde k úrazu došlo
 • popis situace a kontaktní údaje svědka události
 • lékařskou zprávu
 • informaci, zda chcete úhradu složenkou nebo na účet (v tom případě uveďte číslo účtu)