Vybudování domovní čistírny odpadních vod

Klíčové informace

 • O vybudování je možné uvažovat v případě, že není technicky možné připojení na stávající nebo nově budovanou stokovou síť zakončenou obecní ČOV.
 • Rozlišujeme dva možné způsoby vypouštění odpadních vod (OV), a to do vodního toku, jestliže se v blízkosti nachází, anebo vypouštění do vod podzemních.
 • Žádost se podává na předepsaných formulářích, spolu s přílohami, uvedenými níže.
 • V případě výstavby domovní ČOV rozlišuje dva možné způsoby povolení stavby a s tím související povolení k vypouštění OV (viz níže).

Jak postupovat?

Ohlášení vodních děl: 

 1. Nechat si u projektanta oprávněného k projektování vodních děl vypracovat projektovou dokumentaci.
 2. Opatřit si certifikát podle nařízení evropského parlamentu a rady č. 305/2011 SB., kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a podle ČSN EN 12566-6 (dočištění OV ze septiků) a 12566-3+A2.
 3. Opatřit si k záměru, jestliže se jedná o vypouštění OV do vod podzemních, vyjádření osoby s odbornou způsobilostí – hydrogeologa.
 4. Požádat obecný stavební úřad o vydání územního souhlasu (pouze v zastavěném nebo zastavitelném území) nebo vydání územního rozhodnutí.
 5. Požádat Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno o Stanovisko správce povodí.
 6. V případě vypouštění do vod povrchových vyjádření příslušného správce vodního toku.
 7. Nechat vypracovat provozní řád.  
 8. Po obdržení územního rozhodnutí (nebo souhlasu) a stanoviska Povodí Moravy, s.p. Brno je nutno podat žádost na Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí na ohlášení vodních děl.
 9. Fyzická osoba musí žádost podat na vyplněném tiskopisu Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, spolu se zde uvedenými přílohami.

Povolení stavby domovní ČOV a povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních:

 1. Nechat si u projektanta oprávněného k projektování vodních děl vypracovat projektovou dokumentaci.
 2. Opatřit si k záměru, jestliže se jedná o vypouštění OV do vod podzemních vyjádření osoby s odbornou způsobilostí – hydrogeologa.
 3. Požádat obecný stavební úřad o vydání územního souhlasu (pouze v zastavěném nebo zastavitelném území) nebo vydání územního rozhodnutí.
 4. V případě vypouštění do vod povrchových vyjádření příslušného správce vodního toku.
 5. Požádat obecný stavební úřad, který už vydal předmětné územní rozhodnutí nebo územní souhlas, o ověření dodržení jeho podmínek, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona.
 6. Po obdržení územního rozhodnutí (nebo souhlasu) a vyjádření Povodí Moravy, s.p. Brno je  nutno podat žádost na Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí o stavební povolení k domovní ČOV a o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových anebo do vod podzemních.      
 7. Podle způsobu vypouštění OV musí fyzická osoba podat žádost na vyplněném tiskopisu Žádost o povolení k vypouštění OV do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní ČOV potřebné k takovému vypouštění, spolu se zde uvedenými přílohami anebo na tiskopisu Žádost o povolení k vypouštění OV do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní ČOV potřebné k takovému vypouštění, spolu se zde uvedenými přílohami.  

Správní poplatky

Ohlášení vodního díla ČOV    500 Kč                                   

Povolení vodního díla ČOV    300 Kč

 

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: pouze po předchozí telefonické dohodě
St: 8.00 – 17.00
Čt: pouze po předchozí telefonické dohodě
Pá: neúřední den