Zrušení, případně uplatnění předkupního práva

Klíčové informace

  • Město Břeclav v předešlých letech při odprodeji pozemků, uzavíralo kupní smlouvy, jejichž součástí bylo ujednání o předkupním právu pro město, obvykle zřízené na dobu 10 let. V současné době město při prodeji nemovitých věcí předkupní práva nezřizuje, není-li mezi účastníky dohodnuto jinak.
  • Vázne-li u pozemku předkupní právo ve prospěch města Břeclavi, u něhož neuplynula lhůta, na kterou bylo zřízeno, a vlastník hodlá pozemek odprodat třetí osobě, musí ho nejdříve nabídnout městu, případně může požádat o zrušení předkupního práva.
  • Vázne-li u pozemku předkupní právo ve prospěch města Břeclavi, u něhož lhůta, na kterou bylo zřízeno, již uplynula, požádá vlastník pozemku město Břeclav o výmaz toto předkupního práva z katastru nemovitostí. 

Žádost o zrušení předkupního práva

 Žádost o zrušení předkupního práva musí obsahovat:

  • Jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, případě dodací adresu, telefonní a e-mailový kontakt. V případě právnické osoby, její název, sídlo, kontaktní osobu nebo osobu zastupující (případně i plnou moc), telefonní a e-mailový kontakt.
  • Označené nemovité věci, u které bylo předkupní právo zřízeno – parcelní číslo, číslo popisné, a uvedení katastrálního území.
  • Uvedení smlouvy na základě níž bylo předkupní právo zřízeno (číslo smlouvy, datum uzavření).

Předkupní právo se z katastru nemovitostí vymaže na základě vkladového řízení podle ustanovení zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, s tím, že město Břeclav vydá potvrzení o zániku předmětného předkupního práva.

 

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00 Dnes
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den