Upozornění pro stavebníky

Pokud stavíte rodinný dům na pozemku, který byl souhlasem úřadu odňat ze zemědělského půdního fondu ( dále jen ZPF) , nezapomeňte na povinnosti, které Vám ukládá zákon.  Novelou zákona o ochraně zemědělského půdního fondu došlo ke změnám v postupu při ukládání odvodů za odnětí půdy ze ZPF. Nově musí stavebník v souladu se zákonem doručit příslušnému orgánu ochrany ZPF, tj. MěÚ Břeclav, odboru životního prostředí kopii pravomocného rozhodnutí, které souvisí se stavbou, a to do 1 roku ode dne jeho platnosti.  Dále je nutné 15 dnů před zahájením stavby o tomto písemně informovat orgán ochrany ZPF. Na základě těchto podkladů Vám budou stanoveny odvody za odnětí půdy ze ZPF. Nedodržením těchto povinností se dopouštíte přestupku, za který může být udělena  pokuta až do výše 50 000 Kč.