Činnosti, které vyžadují povolení z hlediska vodního hospodářství


 

Klíčové informace

Mezi činnosti, které vyžadují povolení z hlediska vodního hospodářství, patří:

  • Vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích v rozsahu ovlivňujícím odtokové poměry.
  • Těžba štěrku, písku, bahna, valounů apod. z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku.
  • Geologické práce spojené se zásahem do pozemku v záplavových územích a v ochranných pásmech vodních zdrojů.
  • Zasypávání odstavených ramen vodních toků.
  • Vrácení vodního toku do původního koryta.
  • Ukládání těžebního odpadu do povrchových vod.

Ve všech případech je nutno doložit stanovisko správce povodí k požadované činnosti, což je Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno.

Pokud se činnost týká vodního toku, je nutno doložit stanovisko správce tohoto vodního toku. 

Formuláře

Žádost se podává na vyplněném tiskopisu, spolu s přílohami.

Pro více informací se můžete obrátit na

519 311 226
731 680 171
lucia.vyrubalikova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 224
731 428 276
regina.sucha@breclav_eu