Dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání silnic II. a III. třídy a místních komunikací


Klíčové informace

  • Žadatel předloží vyplněnou žádost.

 

Přílohou žádosti žadatel předloží 

  • Situaci širších vztahů ve vhodném měřítku
  • Podrobný zákres místa prováděných prací s vyznačením jejich plošného rozsahu,  s okótováním, vyznačením a popisem důležitých prvků (vozovka, krajnice, hrana chodníku atd.)
  • Fotokopii žádosti žadatel zašle neprodleně správci komunikace jako oznámení o provedení prací (komunikace II. a III. třídy SÚS JmK, oblast Břeclav, místní komunikace Městský úřad Břeclav).

Formuláře

Pro více informací se můžete obrátit na

519 311 348
731 428 295
svatava.vyhnalkova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 430
603 896 795
jana.letalova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dopravy a přestupkového řízení