Manipulační řád vodního díla


Klíčové informace

  • Manipulační řád je soubor zásad a pokynů pro manipulaci s vodou k jejímu účelnému a hospodárnému využití podle povolení k nakládání s vodami a stavebního povolení k vodnímu dílu. Slouží ke snižování nepříznivých účinků povodní, sucha a ledových jevů, k ochraně a zlepšení jakosti vody, jakož i k zajištění bezpečnosti, stability a spolehlivosti vodního díla.
  • Manipulační řád schvaluje vodoprávní úřad.       
  • Žádost je třeba podat na vyplněném tiskopisu spolu přílohami.
  • Ve všech případech je nutno k manipulačnímu řádu doložit stanovisko správce povodí, což je Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno.
  • Pokud se činnost týká vodního toku, je nutno doložit stanovisko správce tohoto vodního toku. 

 

Formuláře

 

Nejdůležitější kontakty na správce vodních toků

1. Povodí Moravy, s. p., Brno

provozy Břeclav, Dolní Věstonice

 (správce většiny vodních toků)

 

2. Lesy České republiky, s. p.

 Správa toků – oblast povodí Dyje

 Jezuitská 13

 602 00 Brno

 

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 224
731 428 276
regina.sucha@breclav_eu
519 311 226
731 680 171
lucia.vyrubalikova@breclav_eu