Náhradní rodinná péče


Klíčové informace

 • Jedná se o zprostředkování osvojení a pěstounské péče, vyhledání vhodných dětí a fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny.
 • Žadatelem může být fyzická osoba, která má zájem osvojit dítě nebo přijmout dítě do pěstounské péče přechodnou dobu. 
 • Žádost může podat občan České republiky, který má na jejím území trvalý pobyt a cizinec, který má na území ČR povolen trvalý pobyt nebo který je podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území ČR hlášen k pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dnů.
 • Žádost se podává na Městský úřad Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, odbor sociálních věcí a školství, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, 1. patro, dveře č. 133, nejlépe po předchozí telefonické domluvě. 
 • Podmínkou je bezúhonnost, odpovídající zdravotní stav, odpovídající ekonomické a sociální poměry. 
 • Pokud má v úmyslu převzít do péče dítě osoba příbuzná nebo dítěti blízká, poskytne sociální pracovnice poradenství a pomoc při sepsání žádosti o pěstounskou péči k Okresnímu soudu Břeclav.  
 • Při první konzultaci o zprostředkování náhradní rodinné péče nejsou doklady zapotřebí.

 

Podání žádosti

Při podání žádosti je nutný občanský průkaz či jiný doklad totožnosti a:

 • Žádost k zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/ pěstouny/ pěstouny na přechodnou dobu  - žádost je k dispozici na odd. sociálně-právní ochrany dětí.
 • Dotazník pro žadatele o svěření dítěte do své péče - dotazník je k dispozici na odd. sociálně-právní ochrany dětí.
 • Doklad o státním občanství - kopie občanského průkazu.
 • Cizinec – Doklad o povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo hlášení k pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dnů podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území ČR.
 • Opis z evidence Rejstříku trestů – zajistí odd. sociálně-právní ochrany dětí.
 • Zpráva o zdravotním stavu.
 • Potvrzení o příjmu za posledních 6 měsíců nebo daňové přiznání za poslední rok.
 • Oddací list, případně rozsudek o rozvodu žadatele – kopie.
 • Rodné listy dětí.
 • 1x fotografie žadatele.

Žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/pěstouny/pěstouny na přechodnou dobu jsou k dispozici také na stránkách MPSV http://www.mpsv.cz/files/clanky/14259/zadost_zarazeni_210113.pdf

 

Pro více informací se můžete obrátit na

519 311 269
731 428 290
petra.hrabicova@breclav_eu
519 311 268
731 428 289
sona.krivova@breclav_eu