Občanský průkaz


Klíčové informace

 • Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.
 • Žadatel předkládá rodný list a doklad o státním občanství, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji.
 • Všechny typy občanských průkazů lze použít k cestě do států Evropské unie.
 • Občanský průkaz lze vydat i občanovi, jehož svéprávnost byla omezena, občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Jaké typy občanských průkazů se vydávají (od 1. 7. 2018):

 • Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let a občanům starším 70 let s dobou platnosti 35 let.
 • Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce bezprostředně po nabytí českého státního občanství nebo s dobou platnosti 1 měsíc pouze v souvislosti s výkonem volebního práva..

 

Upozornění!

Při podání žádosti je nutná osobní přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, z důvodu pořízení jeho fotografie a podpisu. Podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka. Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost.

Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně, po prokázání totožnosti zkontroluje správnost osobních údajů uvedených v občanském průkazu, ověří funkčnost a kapacitu kontaktního elektronického čipu, zadá bezpečnostní osobní kód a potvrdí svým podpisem převzetí.

Kde si můžete požádat o nový občanský průkaz

 • Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, může občan podat žádost u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22, nebo v případě vydáváníobčanského průkazu ve zkrácené lhůtě (v pracovních dnech do 24 hodin, nebo 5 pracovních dnů) je vydávajícím orgánem rovněž Ministerstvo vnitra ČR.
 • V elektronické podobě místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na formuláři stanoveném ministerstvem za těchto podmínek:
 • lze použít digitalizovanou fotografii občana a jeho podpis z evidence občanských průkazů nebo z evidence cestovních dokladů, jestliže od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby občana.
 • žádost se zasílá prostřednictvím datové schránky; není-li doručena prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem.
 • Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává pouze u místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu. 

Co předkládáte při žádosti o občanský průkaz

 • Doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.
 • Nepodává se vyplněná žádost na úředním tiskopisu, protože žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost.

Fotografii lze za účelem vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem pořídit dvěma způsoby:

 • u obecního úřadu obce s rozšířenou působností; fotografii pořizuje úředník při podání žádosti.
 • u fotografa, který ji elektronicky zašle prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož požádáte o vydání občanského průkazu.

Doklady předkládané k vydání občanského průkazu:

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, se předkládá:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání.
 • za občana mladšího 15 let žádá o vydání OP jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost například pěstoun nebo osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem.
 • o vydání občanského průkazu za občana staršího 15 let může požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem.

K vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství udělením, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, se předkládá:

 • rodný list; to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce bezprostředně po nabytí státního občanství udělením.
 • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán občanský průkaz.

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla omezena, se předkládá:

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán.
 • rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana.
 • občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

Při vydání nového občanského průkazu

 • se předkládá dosavadní občanský průkaz, doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, diplom). Doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován rodný list, popř. další doklady.
 • občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost a předložit potvrzení o občanském průkazu vydané při ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení dosavadního občanského průkazu.
 • občan, jemuž byl vydán občanský průkaz bez strojově čitelných údajů bezprostředně po nabytí státního občanství udělením, předkládá před vydáním nového občanského průkazu rodný list.

Převzetí občanského průkazu:

 • Občan si může při podání žádosti o vydání občanského průkazu se strojověčitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem zvolit obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého občanský průkaz převezme; pokud tak neučiní, převezme OP u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého je podaná žádost. Občanské průkazy vydané ve zkrácené lhůtě do 24 hodin lze převzít pouze na ministerstvu vnitra!
 • Vyžaduje se osobní převzetí OP občanem, jemuž se vydává, nebo jeho zákonným zástupcem anebo například pěstounem, jedná-li se o dítě ve věku do 15 let.
 • Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání OP, přebírá a převzetí OP svým podpisem potvrzuje opatrovník.
 • Za občana staršího 15 let může OP převzít člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
 • Při převzetí OP si občan zvolí bezpečnostní osobní kód, který slouží k bezpečnějšímu ověření totožnosti držitele při osobním jednání, je tvořen nejméně 4 a nejvýše 10 číslicemi (je-li držitelem OP občan mladší 15 let, občan, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání OP, nebo občan, kterému brání překážka těžko překonatelná, nezadává se při převzetí OP bezpečnostní osobní kód).
 • Občan může při převzetí občanského průkazu nebo kdykoli poté u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností zadat identifikační osobní kód (IOK) a deblokační osobní kód (DOK) pro účely aktivace čipu, který je tvořen kombinací 4 – 10 číslic. 
 • Identifikační osobní kód (IOK) slouží k přístupu k identifikačnímu certifikátu a je využíván při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele (jde o obdobu PINu u platební karty).

 • Deblokační osobní kód (DOK) slouží k odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu (jde o obdobu PUKu u mobilního telefonu).

Správní poplatky

Úkon

Poplatek

Vydání občanského průkazu do 24 hodin osobě mladší 15 let.

500 Kč

Vydání občanského průkazu do 24 hodin osobě starší 15 let.

1000 Kč

Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů osobě mladší 15 let

300 Kč

Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů osobě starší 15 let.   

500 Kč

Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let

50 Kč

Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky

100 Kč

Vydání občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy.

100 Kč

Převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti

100 Kč

Vydání občanského průkazu z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu

200 Kč

Odblokování elektronické autentizace OP

100 Kč

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 201
hana.fikrova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 279
dana.hanzlova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 277
gabriela.krivankova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dokladů, evidence obyvatel a matrik