Označení vozidla zdravotně postiženého řidiče


Klíčové informace

  • Občan zdravotně postižený, který se dopravuje motorovým vozidlem, může využít vyhrazených parkovišť pro zdravotně postižené, a to na základě zvláštního označení O7 - parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.
  • Občan zdravotně postižený nejdříve požádá Úřad práce v Břeclavi o vydání průkazu pro zdravotně postiženého občana. Posudkový lékař rozhodne o stupni zdravotního postižení (průkaz TP, ZTP či ZTP/P).  V případě přiznání II. a III. stupně může občan požádat o vydání parkovacího průkazu (O7) na odboru sociálních věcí v kanceláři č. 135 (1. patro).
  • Žádat musí občan zdravotně postižený osobně a doložit průkaz zdravotně postiženého občana, který vydal úřad práce, občanský průkaz a fotografii.
  • Poplatek se nehradí a parkovací průkaz se vydává ihned. Platnost označení O7 má klient stejnou jak na průkazu vydaného úřadem práce.

 

Poučení postižené osoby o užívání vydaného zvláštního označení č. 07

• Speciální označení č. O7 smí být používáno jen na vozidle, které zajišťuje přepravu těžce zdravotně postižené osoby, to znamená, že pokud vozidlo nezajišťuje přepravu těžce zdravotně postižené osoby, nemůže být označeno speciálním označením č. O7.

• Pokud těžce zdravotně postižená osoba bývá přepravována několika vozidly, zajistí, aby vydaným zvláštním označením č. O7 bylo označeno jen vozidlo, kterým je právě přepravována.

• Umístění vydaného označení na vozidle musí být na dobře viditelném místě, aby bylo zřejmé, že vozidlo přepravuje těžce zdravotně postiženou osobu a má zvláštní práva.

• V jednotlivých případech, a je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně potřebnou řidiči motorového vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby těžce zdravotně postižené, dodržovat zákaz stání, přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

• Na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby těžce zdravotně postižené je vozidlům bez tohoto označení zakázáno zastavení a stání.

• Silniční správní úřad může na základě žádosti osoby, které byl vydán parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vydat rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště podle jiného právního předpisu (§ 25 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

• Zvláštní označení vozidel č. O7 je nepřenosné z občana na občana a jeho zneužití je právně postižitelné.

• Vydání tohoto označení není vázáno na členství v jakémkoli občanském sdružení zdravotně postižených občanů.

Platnost označení v zahraničí

Od 1. 8. 2011 je v rámci ČR vydávaná parkovací karta platná v rámci celé EU (její vzhled je sjednocen s kartami v ostatních členských státech). Výhoda neplacení dálniční známky v rámci ČR je však nastavena pouze pro území ČR.  V zahraničí mohou existovat odlišné podmínky na zpoplatnění komunikace. Parkovací průkaz pro OZP tedy platí v EU především pro parkování. Pokud se označení použije v mezinárodním provozu, musí uživatel karty respektovat práva hostitelské země.

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 322
jarmila.smidova@breclav_eu