Povolení k odběru podzemní vody


Klíčové informace

  • Povolení k odběru podzemní vody je třeba ke studnám vybudovaným po roce 1955, sloužícím k zásobování domácností i k zálivce zeleně. 
  • Tato situace může nastat v případě, že stávajícímu povolení vyprší platnost, nebo studnu občan zakoupí i s pozemkem apod.
  • Žádost se podává na předepsaném formuláři spolu s přílohami, uvedenými ve formuláři.
  • K žádosti je nutné doložit pasport studny a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí – hydrogeologický posudek.

Fyzická osoba musí žádost podat na vyplněném tiskopisu Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu, spolu se zde uvedenými přílohami.

Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, která bude studnu využívat pro podnikatelskou činnost, musí žádost podat na vyplněném tiskopisu Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu, spolu se zde uvedenými přílohami.

Součástí žádosti právnických nebo fyzických osob podnikajících, které budou studnu využívat k podnikatelské činnosti, musí být stanovisko správce povodí, což je Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno. 

Formuláře

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 224
731 428 276
regina.sucha@breclav_eu
519 311 226
731 680 171
lucia.vyrubalikova@breclav_eu