Povolení úplné uzavírky silnice II. a III. třídy a místní komunikace


Klíčové informace

  • Žadatel předloží vyplněnou žádost.

K žádosti žadatel doloží:

  • Doklad o identifikaci a právní formě (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list)
  • Grafický zákres trasy uzavírky a navržené objížďky do mapy ve vhodném měřítku
  • Harmonogram prací – jednotlivé druhy prací v (na) silnici a jejich časový průběh, při uzavírce delší než 3 dny
  • Stanovisko správce komunikace u silnic II. a III. třídy (SÚS JmK, oblast Břeclav), místní komunikace (MěÚ Břeclav)
  • Stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR Břeclav
  • Vyjádření obce, jehož zastavěného území se uzavírka nebo objížďka dotýká *
  • Souhlas dotčeného dopravního úřadu k uzavírce, popř. k dočasnému přemístění zastávek*
  • Vyjádření vlastníka místní (účelové) komunikace, po níž se navrhuje objížďka *
  • Přechodná úprava provozu na pozemních komunikaci stanovena: č.j.  MUBR ....................../............. ze dne ........................

* podle konkrétního případu a předchozího projednání

Formuláře

Pro více informací se můžete obrátit na

519 311 348
731 428 295
svatava.vyhnalkova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 430
603 896 795
jana.letalova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dopravy a přestupkového řízení