Povolení vodního díla


Klíčové informace

  • Vodními díly jsou přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy, zdrže, stavby, jimiž se upravují vodní toky, vodovodní řady, kanalizace, stavby na ochranu před povodněmi, meliorace, závlahy, studny apod.
  • Žádost se podává na předepsaném tiskopise spolu s uvedenými přílohami. Ve všech případech je nezbytné doložit k žádosti územní rozhodnutí nebo územní souhlas, vydaný obecním stavebním úřadem a souhlas tohoto stavebního úřadu podle § 15 stavebního zákona.
  • Ve všech případech, s výjimkou přeložek vodovodů a kanalizací, je nutno doložit stanovisko správce povodí k požadovanému záměru, což je Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno. U studny je nutné stanovisko správce povodí, pokud se nachází v záplavovém území nebo pokud žádá právnická osoba.
  • Pokud se žádost o stavební povolení týká vodního toku, je nutno doložit stanovisko správce tohoto vodního toku. 
  • K provedení vodních děl, k jejich změnám, změnám jejich užívání, jakož i k jejich zrušení a odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu.

Nejdůležitější kontakty na správce vodních toků

1. Povodí Moravy, s.p., Brno

provozy Břeclav a Dolní Věstonice

 (správce většiny vodních toků)

 

2. Lesy České republiky, s. p.

 Správa toků – oblast povodí Dyje

 Jezuitská 13

 602 00 Brno

 

Formuláře

 

Správní poplatky

Povolení vodního díla 3.000 Kč

Povolení studny          300 Kč

Povolení změny užívání stavby a povolení změny stavby před dokončením           1.000 Kč 

Povolení odstranění stavby    500 Kč

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 224
731 428 276
regina.sucha@breclav_eu
519 311 226
731 680 171
lucia.vyrubalikova@breclav_eu