Pronájem a správa bytů


Klíčové informace

 •  Město Břeclav jako veřejnoprávní korporace má vlastní majetek, a to včetně bytových domů a bytových jednotek, které nabízí k pronájmu.
 •  Pronájem bytů ve vlastnictví města Břeclavi je realizován dle Směrnice Rady města Břeclavi č. 2/2016, o pravidlech nájmu, výpůjčky a zřizování věcných břemene u nemovitých věcí ve vlastnictví města Břeclav, zákona o obcích a občanského zákoníku.
 •  Nájemní smlouvy schvaluje rada města a jsou uzavírány písemně.

 

 Žádost o nájem městského bytu

Žádosti o nájem bytů se podávají na stanoveném formuláři na ODBOR MAJETKOVÝ, který je eviduje podle data podání a zařazuje je do seznamu žadatelů.

Žádost může podat žadatel starší 18 let, který:

 • Není nájemcem (kromě nájmů na dobu určitou), či vlastníkem obecního, družstevního popř. jiného bytu, ani rodinného, bytového domu, resp. jejich částí, popř. jiných prostor či nemovitosti určených zcela či zčásti k bydlení.
 • Jehož manžel/ka nevlastní a není nájemcem bytu nebo rodinného a bytového domu, resp. jejich části.
 • Nemá dluh vůči městu Břeclav ani jím zřízeným organizacím.
 • Nemá právo věcného břemene užívání bytu či nemovitosti určené zcela či zčásti k bydlení.

Seznam žadatelů je průběžně aktualizován, přičemž každému žadateli je přiřazeno bodové ohodnocení, které slouží jako pomocné kritérium pro rozhodování o nájmech bytů, přičemž nezakládá nárok na nájem bytu kterémukoliv ze žadatelů. 

 

Bodové hodnocení

Přehled hodnocených oblastí a bodové hodnocení pro umístění uchazečů v seznamu žadatelů o nájem bytu je uvedeno v příloze č. 6 Pravidel nájmu, výpůjčky a zřizování věcných břemene u nemovitých věcí ve vlastnictví města Břeclav následovně:

 1. Rodinné poměry

 1. osamělá(lý) s dětmi                                                                                             5 bodů
 2. vdaná, ženatý s dětmi                                                                                          4 body
 3. vdaná, ženatý bez dětí                                                                                         3 body
 4. ostatní (hodné zřetele)                                                                                         2 body 

2. Počet nezletilých dětí žijících ve společné domácnosti s žadatelem, jenž k nim má    

    vyživovací povinnost

 1. 3 a více dětí                                                                                                         5 bodů
 2. 2 děti                                                                                                                    3 body
 3. 1 dítě                                                                                                                    1 bod

3. Dosavadní bytové poměry, charakter bydlení

 1. na ubytovně                                                                                                         4 body
 2. v podnájmu                                                                                                          3 body
 3. v bytě rodičů, prarodičů                                                                                       2 body
 4. v rodinném domě rodičů, prarodičů, ostatní                                                        1 bod

4. Zdravotní stav žadatele, manžela/ky a dětí

 1. těžké zdravotní postižení                                                                                    5 bodů
 2. plná invalidita                                                                                                      4 body
 3. částečně invalidita                                                                                              3 body 

5. Finanční poměry žadatele a rodinných příslušníků za poslední zdaňovací období

 1. nedoložení finančních poměrů                                                                            0 bodů
 2. svobodná(ný) osamělá(ý) - do 12 tis. Kč                                                            2 body
 3. svobodná(ný) osamělá(ý) - nad 12 tis. Kč                                                          1 bod
 4. osamělá(lý) s jedním a více dětmi - do 20 tis. Kč                                               4 body
 5. osamělá(lý) s jedním a více dětmi - nad 20 tis. Kč                                             3 body
 6. manželé bez dětí - do 17 tis. Kč                                                                          2 body
 7. manželé bez dětí - nad 17 tis. Kč                                                                        1 bod
 8. manželé s jedním dítětem - do 20 tis. Kč                                                            3 body
 9. manželé s jedním dítětem - nad 20 tis. Kč                                                          2 body
 10. manželé se dvěma dětmi - do 22 tis. Kč                                                             3 body
 11. manželé se dvěma dětmi - nad 22 tis. Kč                                                           2 body
 12. manželé se třemi a více dětmi - do 24 tis. Kč                                                     3 body
 13. manželé se třemi a více dětmi - nad 24 tis. Kč                                                   2 body

6. Místo trvalého pobytu a zaměstnání (podnikání)

 1. trvalý pobyt a zaměstnání (podnikání) v Břeclavi příp. příjem z důchodu          2 body
 2. trvalý pobyt nebo zaměstnání (podnikání) v Břeclavi                                         1 bod
 3. trvalý pobyt a zaměstnání (podnikání) mimo město Břeclav                             0 bodů

 

Nájemné

Výše nájmu se stanoví dohodou podle polohy a atraktivnosti nemovitosti, účelu a způsobu jejího využití, apod. O výši nájemného rozhoduje rada města a jeho aktuální stanovená výše je uvedena v příloze č. 2 Pravidel nájmu, výpůjčky a zřizování věcných břemene u nemovitých věcí ve vlastnictví města Břeclav, následovně:

 •  Byty s nesníženou kvalitou, tj. dříve byty 1. kategorie                    56 Kč/m2/měsíc
 •  Byty se sníženou kvalitou, tj. dříve byty 2. - 4. kategorie                 50,40 Kč/m2/měsíc

 

Správa a údržba bytových domů a bytů

Každý nájemník je povinen se k bytu i bytovému domu, ve kterém se pronajatý byt nachází, chovat tak, aby tyto prostory úmyslně nepoškozoval a udržoval je v pořádku. Bytové domy a byty spravuje a udržuje odbor majetkový. Zajišťuje správu, opravy a přívod energií, nutné opravy v prostorách domů aj. Nájemníci jsou povinni hlásit všechny zjištěné závady.

Žádosti lze podávat na adresu: Městský úřad Břeclav, Odbor majetkový, oddělení správy nemovitostí, náměstí T. G. Masaryka 42/3, Břeclav PSČ 690 81.

 

 

Pro více informací se můžete obrátit na

519 311 415
ivana.mitricova@breclav_eu