Pronájem a správa nebytových prostor


Klíčové informace

 • Město Břeclav nabízí možnost krátkodobého a dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v budovách ve svém vlastnictví. 

 

 Pronajmout si lze prostory v následujících objektech:

 • Lednická 21/80 v Charvátské Nové Vsi
 • Sady 28. října 588/2 v Břeclavi
 • Národního odboje 1217/17 v Břeclavi
 • Tzv. velká tržnice I. – budova v areálu bývalého cukrovaru
 • Národních hrdinů 3487/20A v Břeclavi – tzv. tržnice III v areálu bývalého cukrovaru
 • Náměstí T. G. Masaryka 38/10 v Břeclavi – bývalý městský úřad
 • 17. listopadu 2995/1a – Dům školství v Břeclavi
 • Prodejní pavilony na Pěší zóně na ulici Sady. 28 října

Pronájem nebytových prostor v budovách ve vlastnictví města Břeclavi je realizován dle Směrnice Rady města Břeclavi č. 2/2016, ze dne 20. 4. 2016, o pravidlech nájmu, výpůjčky a zřizování věcných břemene u nemovitých věcí ve vlastnictví města Břeclav, zákona o obcích a občanského zákoníku.

Nájemní smlouvy jsou uzavírány písemně a schvaluje je rada města. U některých krátkodobých nájmů je rozhodování o uzavření nájemní smlouvy svěřeno odboru majetkovému.

 

Nájemné

 • Výše nájemného se stanoví dohodou s přihlédnutím ke stavu prostor, poloze a atraktivnosti prostor, účelu a způsobu využití, poptávky, apod.
 • Výše nájemného u vybraných nemovitostí je stanovena v příloze č. 3 Pravidel nájmu, výpůjčky a zřizování věcných břemene u nemovitých věcí ve vlastnictví města Břeclav, následovně:

 

Budova na náměstí T. G. Masaryka 38/10 – bývalý městský úřad

 •  Nebytové prostory (kanceláře) v 1. a ve 2. nadzemním podlaží budovy – nájemné minimálně ve výši 1 540 Kč/m2/rok (do výše nájmu nejsou započítány zálohy na  energie), zvyšované každoročně od 1. března o míru inflace za kalendářní rok předcházející.
 •  Nebytové prostory (kanceláře) ve 3. nadzemním podlaží budovy - nájemné minimálně ve výši 1 250 Kč/m2/rok (do výše nájmu nejsou započítány zálohy na spotřebované energie), zvyšované každoročně o míru inflace za kalendářní rok předcházející.

 

Budova na ulici 17. listopadu 2995/1a – Dům školství v Břeclavi

 • Nebytové prostory (kanceláře) – nájemné minimálně ve výši 2 047 Kč/m2/rok (do výše nájmu jsou započítány paušální služby a spotřebované energie ve výši 770 Kč/m2 pronajímané plochy ročně). Nájemné bude každoročně od 1. března zvyšováno o míru inflace za kalendářní rok předcházející.
 • Nebytové prostory (kanceláře) ve 4. nadzemním podlaží – nájemné je stanoveno v minimální výši 1 023 Kč/m2/rok (do výše nájmu jsou započítány paušálně služby a spotřebované energie ve výši 770 Kč/m2 pronajímané plochy ročně). Nájemné bude každoročně od 1. března zvyšováno o míru inflace za kalendářní rok předcházející.
 • Společenský sál (za účelem konání krátkodobých akcí):
  • Za každou započatou hodinu 800 Kč (v uvedené ceně jsou zahrnuty paušálně poskytované služby (tj. spotřeba el. energie, topení, voda, základní ozvučení sálu, technická údržba, dozor zapůjčitele, běžný úklid sálu). Úprava vnitřního vybavení a zapůjčení ubrusů, případně další poskytované služby jsou účtovány zvlášť dle skutečných nákladů).
  • Nájem společenského sálu za účelem přípravy prostoru před vlastním zahájením akce je za snížený poplatek 100 Kč za každou započatou hodinu. 
 • Společenský sál (za účelem konání ostatních akcí - např. plesy, spol. večery, podnikové akce, školení, výstavy, apod.):
 • Paušální částka ve výši 10 000 Kč - za časové období od 16.00 prvního dne do 04.00 následujícího dne (v ceně jsou zahrnuty paušálně poskytované služby (tj. spotřeba el. energie, vody, topení, základní ozvučení sálu, technická údržba, dozor zapůjčitele, běžný úklid sálu. Úprava vnitřního vybavení a zapůjčení ubrusů, případně další poskytované služby jsou účtovány zvlášť dle skutečných nákladů),
 • Doba zapůjčení může být prodloužena - v tom případě bude nájem činit 800 Kč za každou další započatou hodinu,
 • Krátkodobý nájem učeben č. 201 a č. 401 za účelem konání krátkodobých akcí:
  • ve všední den 250 Kč za místnost a každou započatou hodinu,
  • v sobotu, neděli a ve svátek 300 Kč za místnost a každou započatou hodinu
 • Krátkodobý nájem místností č. 116 a 117 v přízemí budovy:

Výše nájmu po dobu konání akce ve společenském sále - převlékárny, ostatní zázemí (paušální částka na celou dobu konání akce):

 • Místnost č. 116 - 200 Kč.
 • Místnost č. 117 - 300 Kč.

Výše nájmu za samostatný nájem místností č. 116 a č. 117:

 • Ve všední den 200 Kč za místnost a každou započatou hodinu.
 • V sobotu, neděli a ve svátek 250 Kč za místnost a každou započatou hodinu.

 

Prodejní pavilony na Pěší zóně Sady 28. října v Břeclavi

 • V období od 1. 4. do 30. 9. bude výše nájemného stanovena na částku 5 000 Kč/měsíc.
 • V období od 1. 10. do 31. 3. bude výše nájemného stanovena na částku 500 Kč/měsíc.
 • Při uzavírání nájemní smlouvy bude nájemcem uhrazena kauce ve výši 15 000 Kč na případné nedoplatky na nájemném.

Není-li výše nájmu uvedena výše, bude stanovena dohodou, a to ve výši v místě a čase obvyklé, nebo bude stanovena znaleckým posudkem a následně navržena radě města ke schválení.

 

Kulturní dům Na Obecní ve Staré Břeclavi

Informace k pronájmu prostor naleznete zde:

http://www.slovackykruzek.cz/

 

 Kulturní dům na ulici Hraniční v Poštorné

Informace k pronájmu prostor naleznete zde:

http://www.konare.cz/kontakt

 

Sokolovna na ulici kpt. Nálepky v Charvátské Nové Vsi

Informace k pronájmu prostor naleznete zde:

http://www.charvatska.jex.cz/info/kontakt

 

 Žádost o pronájem nebytových prostor

Žádost o pronájem nebytových prostor musí být podána písemně nebo prostřednictvím datové zprávy (musí mít zaručený elektronický podpis). 

Žádost musí obsahovat:

 • Jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, případě dodací adresu, telefonní a e-mailový kontakt. V případě právnické osoby, její název, sídlo, kontaktní osobu nebo osobu zastupující (případně i plnou moc), telefonní a e-mailový kontakt.
 • Označení prostor (místnosti) a požadované budovy – adresa, případně název budovy.
 • Účel za jakým má být prostor pronajímán.
 • Termín a doba pronájmu.

Žádosti lze podat na adresu: Městský úřad Břeclav, Odbor majetkový, oddělení správy nemovitostí, náměstí T. G. Masaryka 42/3, Břeclav PSČ 690 81.

 

Pro více informací se můžete obrátit na

519 311 415
ivana.mitricova@breclav_eu
519 311 445
bronislava.juricova@breclav_eu
519 311 270
730 174 944
jaroslav.tichy@breclav_eu
519 311 209
roman.siklenka@breclav_eu